Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow ปฏิทินเหตุการณ์
มอภ.จห.8212 - 8500 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
จันทร์, 04 เมษายน 2022
มอภ.จห.8212 - 8500PDFพิมพ์อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 03 April 2022
.
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  
ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บันทึกมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๐
.
ใช้ FIND ค้นหาอีกครั้ง
COPY URL วางในช่องเอดเดรส ENTER
.
8500 2555, 24 ตุลาคม พุทธบริษัทภูเก็จแก้ว:พระพุทธภูเก็จเกสรียา (มห.ภูเก็จ2309) 1 42484 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2555, 24 ตุลาคม พุทธบริษัทภูเก็จแก้ว:พระพุทธภูเก็จเกสรียา (มห.ภูเก็จ2309) 1 222 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2555, 24 ตุลาคม พุทธบริษัทภูเก็จแก้ว:พระพุทธภูเก็จเกสรียา (มห.ภูเก็จ2309)
8499 2556 นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว:เป็นนายกสมาคมชาวภูเก็ตเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ (มห.ภูเก็จ2335) 1 42483 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2556 นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว:เป็นนายกสมาคมชาวภูเก็ตเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ (มห.ภูเก็จ2335) 1 224 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2556 นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว:เป็นนายกสมาคมชาวภูเก็ตเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ (มห.ภูเก็จ2335)
8498 2557,  28 เมษายน กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:รับประกาศขึ้นทะเบียนตราประทับมณฑลภูเก็จ (มห.ภูเก็จ1482) 1 42482 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2557,  28 เมษายน กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:รับประกาศขึ้นทะเบียนตราประทับมณฑลภูเก็จ (มห.ภูเก็จ1482) 1 225 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2557,  28 เมษายน กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:รับประกาศขึ้นทะเบียนตราประทับมณฑลภูเก็จ (มห.ภูเก็จ1482)
8497 2557, 28 กรกฎาคม มทศ..:สัมมนาประวัติศาสตร์ถลาง ครั้งที่ ๓ (มทศ..619) 1 42481 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2557, 28 กรกฎาคม มทศ..:สัมมนาประวัติศาสตร์ถลาง ครั้งที่ ๓ (มทศ..619) 1 226 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2557, 28 กรกฎาคม มทศ..:สัมมนาประวัติศาสตร์ถลาง ครั้งที่ ๓ (มทศ..619)
8496 2557,  มกราคม มณฑลภูเก็จ:เพชรรุ่ง เทียนปิ่วโรจน์ (อม.จห.942) 1 42480 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2557,  มกราคม มณฑลภูเก็จ:เพชรรุ่ง เทียนปิ่วโรจน์ (อม.จห.942) 1 226 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2557,  มกราคม มณฑลภูเก็จ:เพชรรุ่ง เทียนปิ่วโรจน์ (อม.จห.942)
8495 2561 นายอนุพร อรุณรัตน์:เป็นนายกสมาคมชาวภูเก็ตเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (มห.ภูเก็จ2335) 1 42479 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2561 นายอนุพร อรุณรัตน์:เป็นนายกสมาคมชาวภูเก็ตเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (มห.ภูเก็จ2335) 1 228 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2561 นายอนุพร อรุณรัตน์:เป็นนายกสมาคมชาวภูเก็ตเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (มห.ภูเก็จ2335)
8494 2561, 8 กุมภาพันธ์ สมาคมชาวภูเก็ต:ตั้งศูนย์ประสานงานในภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2247) 1 42478 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2561, 8 กุมภาพันธ์ สมาคมชาวภูเก็ต:ตั้งศูนย์ประสานงานในภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2247) 1 229 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2561, 8 กุมภาพันธ์ สมาคมชาวภูเก็ต:ตั้งศูนย์ประสานงานในภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2247)
8493 2561, 9 กุมภาพันธ์ คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต:ปรับภูมิทัศน์วัดพระนางสร้าง (จถล.2301) 1 42477 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2561, 9 กุมภาพันธ์ คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต:ปรับภูมิทัศน์วัดพระนางสร้าง (จถล.2301) 1 230 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2561, 9 กุมภาพันธ์ คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต:ปรับภูมิทัศน์วัดพระนางสร้าง (จถล.2301)
8492 2561, 14 กุมภาพันธ์ ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ประพันธ์:ประพันธ์วรรณกรรม “ยอดนารีศรีถลาง” (จถล.2304) 1 42476 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2561, 14 กุมภาพันธ์ ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ประพันธ์:ประพันธ์วรรณกรรม “ยอดนารีศรีถลาง” (จถล.2304) 1 230 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2561, 14 กุมภาพันธ์ ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ประพันธ์:ประพันธ์วรรณกรรม “ยอดนารีศรีถลาง” (จถล.2304)
8491 2561,  25 กุมภาพันธ์ สมาคมชาวภูเก็ต:มอบทุนจัดพิมพ์ภูเก็จ:จดหมายเหตุ (มห.ภูเก็จ2336) 1 42475 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2561,  25 กุมภาพันธ์ สมาคมชาวภูเก็ต:มอบทุนจัดพิมพ์ภูเก็จ:จดหมายเหตุ (มห.ภูเก็จ2336) 1 233 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2561,  25 กุมภาพันธ์ สมาคมชาวภูเก็ต:มอบทุนจัดพิมพ์ภูเก็จ:จดหมายเหตุ (มห.ภูเก็จ2336)
8490 จิตวิทยาทิ้งเคราะห์ลงบ่อสาวัตถี 2 42474 https://photos.app.goo.gl/3jAagFmNJGNxAKiN7 https://photos.app.goo.gl/Tq4svoBidnaX1HLX7 จิตวิทยาทิ้งเคราะห์ลงบ่อสาวัตถี 2 https://photos.app.goo.gl/3jAagFmNJGNxAKiN7 https://photos.app.goo.gl/Tq4svoBidnaX1HLX7
8489 กุฏิพระสีวลี สาวัตถี 13 42472 https://photos.app.goo.gl/XNCMTja9jP5dMBWKA กุฏิพระสีวลี สาวัตถี 13 https://photos.app.goo.gl/XNCMTja9jP5dMBWKA
8488 อรุณรุ่งที่คงคามหานัที 52 42459 https://photos.app.goo.gl/9HBGJQXFtgjsdd1x6 อรุณรุ่งที่คงคามหานัที 52 https://photos.app.goo.gl/9HBGJQXFtgjsdd1x6
8487 แห่ห่มผ้าพระพุทธเมตตา 174 42407 https://photos.app.goo.gl/kBR1EAAc8bW1xxYH7 แห่ห่มผ้าพระพุทธเมตตา 174 https://photos.app.goo.gl/kBR1EAAc8bW1xxYH7
8486 พระคันธกุฎี สารนาถ 40 42233 https://photos.app.goo.gl/MrUMDVWppL7AEQ54A พระคันธกุฎี สารนาถ 40 https://photos.app.goo.gl/MrUMDVWppL7AEQ54A
8485 ธัมเมกขสถูป 87 42193 https://photos.app.goo.gl/HajNwDQnTUnBGcPWA ธัมเมกขสถูป 87 https://photos.app.goo.gl/HajNwDQnTUnBGcPWA
8484 พระยสะ สารนาถ 11 42106 https://photos.app.goo.gl/LpyK2jq22TVYDexN8 พระยสะ สารนาถ 11 https://photos.app.goo.gl/LpyK2jq22TVYDexN8
8483 วัดไทยสารนาถ 87 42095 https://photos.app.goo.gl/335cnBsxcAHsjBFe7 วัดไทยสารนาถ 87 https://photos.app.goo.gl/335cnBsxcAHsjBFe7
8482 ลอยกระทงคงคา 185 42008 https://photos.app.goo.gl/NKQctiRaoGuqq4w68 ลอยกระทงคงคา 185 https://photos.app.goo.gl/NKQctiRaoGuqq4w68
8481 นาวาล่องคงคามหานัที 115 41823 https://photos.app.goo.gl/u4LxELX915qA41Ue6 นาวาล่องคงคามหานัที 115 https://photos.app.goo.gl/u4LxELX915qA41Ue6
8480 เพกา ลิ้นฟ้า 1 41708 https://photos.app.goo.gl/39xVRn7rNfmwKKsj6 https://www.feedsod.com/?p=5611&fbclid=IwAR0X32WzllGUITZG1_Vz5W_qp3Ou3Jo_81d0wy6GncnTsQlXOwgZfzQNc3k หภว. 383 เพกา ลิ้นฟ้า 1 https://photos.app.goo.gl/39xVRn7rNfmwKKsj6 https://www.feedsod.com/?p=5611&fbclid=IwAR0X32WzllGUITZG1_Vz5W_qp3Ou3Jo_81d0wy6GncnTsQlXOwgZfzQNc3k ฝักอ่อนใช้เป็นผัก ใบแบบขนนก ๓ ชั้นปลายก้านใบเป็นใบเดี่ยว (ปลายเดี่ยว)  เส้นใบแบบขนนกร่างแห เมล็ดมีเยื่อสีขาวบางแบนเบาแผ่กว้างพร้อมที่จะลอยตามลมไปแพร่พันธุ์ได้ไกล
8479 ชาวเลบ้านราไวย์ อูรักราไวย์บ้านราไวย์: ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร 41707 https://docs.google.com/document/d/1h7rztgP3gUqhOiPG796Cd3h6Gp3OnhQ3BHhd3quVv8Q/edit?usp=sharing ชาวเลบ้านราไวย์ อูรักราไวย์บ้านราไวย์: ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร https://docs.google.com/document/d/1h7rztgP3gUqhOiPG796Cd3h6Gp3OnhQ3BHhd3quVv8Q/edit?usp=sharing ชาวเลบ้านราไวย์ อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร ที่ตั้งและอาณาเขตของตำบลราไวย์ ประวัติความเป็นมาชาวเลราไวย์ เมื่อปี พ.ศ.2557 มีการขุดพบโครงกระดูกบริเวณชุมชนชาวเลที่หาดราไวย์
8478 กัลปังหาดำ 1 41707 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/201252284610127 กัลปังหาดำ 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/201252284610127
8477 กัลปังหา 1 41706 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/201250301276992 https://photos.app.goo.gl/wKpZwFuPE2pbNR8W7 กัลปังหา 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/201250301276992 https://photos.app.goo.gl/wKpZwFuPE2pbNR8W7
8476 ปืนเลหลา 1 41705 https://photos.app.goo.gl/Q9bgCZB2RQhGQyM9A ปืนเลหลา 1 https://photos.app.goo.gl/Q9bgCZB2RQhGQyM9A
8475 ธรณีกาลโบราณคดี 10 41704 https://photos.app.goo.gl/nY14WNXiJxzjxzwg8 ธรณีกาลโบราณคดี 10 https://photos.app.goo.gl/nY14WNXiJxzjxzwg8 ลูซี่ จิตรกรรมฝาผนัง Painting Cave มนุษย์โบราณ 3.5 ล้านปี
8474 มัคคุเทศก์ชายฝั่งไปถลาง 20 41694 https://photos.app.goo.gl/zCNSrqELN6ugJSQb9 มัคคุเทศก์ชายฝั่งไปถลาง 20 https://photos.app.goo.gl/zCNSrqELN6ugJSQb9 วัดพระนางสร้าง ช่อฟ้า หางหงส์ พระธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ ลูกสมอ
8473 เปิดค้นเมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 หน้า 1 41674 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เปิดค้นเมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 หน้า 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรณาธิการ (๒๕๖๑) ภูเก็จ : จดหมายเหตุ ภูเก็ต : หภว. หอจดหมายเหตุภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑, ๒๓๓ หน้า
8472 เปิดต้นเหตุเมืองภูเก็จ 233 ปี 1 41673 https://docs.google.com/spreadsheets/d/15JA1YHdRnj53X6jMy2mm88YrQOeXIqxhGCLyESQQFlg/edit?usp=sharing เปิดต้นเหตุเมืองภูเก็จ 233 ปี 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/15JA1YHdRnj53X6jMy2mm88YrQOeXIqxhGCLyESQQFlg/edit?usp=sharing https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บรรณาธิการ (๒๕๖๑) ภูเก็จ : จดหมายเหตุ ภูเก็ต : หภว. หอจดหมายเหตุภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑, ๒๓๓ หน้า
8471 หอยเม่นหมวกกันน็อค 1 41672 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3488221501219022&id=100000936206499&__xts__%5B0%5D=68.ARA0FRmLF60ghQNhVnISmBAkwLZJ03MVvJSqhThg7wI0FCv6jcPKaflQ8GI57DYjrFBxNnc_rHYawowheoL69TpbeFksVOzlOUTszBOf-s1CA11QPULe_TPm3tdMv3dsR6nDPTlm8AL9dodT0IzqW7PnlN3MnQ0RfyWcFVqZM8j9CzFOIQBnt_UzVv7emnEb_F2dkvc4AkYecNTDNn7vRza7wJe59MFtl5yGH9xAObZRidrsiIO52UlycJeravGre6C5v6kD3pdtYNgE57vQaBwzW2nDYCfhI6ajbfI9zL8Q-ARJ8xaEjNBlHRAP2_8BCnK_WJcZ5HkXyFpbEFqGZA&__tn__=-R หอยเม่นหมวกกันน็อค 1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3488221501219022&id=100000936206499&__xts__%5B0%5D=68.ARA0FRmLF60ghQNhVnISmBAkwLZJ03MVvJSqhThg7wI0FCv6jcPKaflQ8GI57DYjrFBxNnc_rHYawowheoL69TpbeFksVOzlOUTszBOf-s1CA11QPULe_TPm3tdMv3dsR6nDPTlm8AL9dodT0IzqW7PnlN3MnQ0RfyWcFVqZM8j9CzFOIQBnt_UzVv7emnEb_F2dkvc4AkYecNTDNn7vRza7wJe59MFtl5yGH9xAObZRidrsiIO52UlycJeravGre6C5v6kD3pdtYNgE57vQaBwzW2nDYCfhI6ajbfI9zL8Q-ARJ8xaEjNBlHRAP2_8BCnK_WJcZ5HkXyFpbEFqGZA&__tn__=-R
8470 Sea Cow:CATTERS / ANNA SHERSTOBOEVA 1 41671 https://photos.app.goo.gl/tpboi5mtibGoHfv58 Sea Cow:CATTERS / ANNA SHERSTOBOEVA 1 https://photos.app.goo.gl/tpboi5mtibGoHfv58
8469 ส้มกวาง: นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 3 41670 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/198997261502296 ส้มกวาง: นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 3 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/198997261502296
8468 พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ 1 41667 https://www.facebook.com/sommaipin/posts/2647410932024464 พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ 1 https://www.facebook.com/sommaipin/posts/2647410932024464
8467 หอยมือเสือ ห้ามครอบรอง 3 41666 https://photos.app.goo.gl/ZtKsKLLtPcuyM6AXA หอยมือเสือ ห้ามครอบรอง 3 https://photos.app.goo.gl/ZtKsKLLtPcuyM6AXA https://photos.app.goo.gl/fD9gavYZijhhzCBb8
8466 หอยสังข์แตร 3 41663 https://photos.app.goo.gl/LvqL7C4tzTtbbBAA7 หอยสังข์แตร 3 https://photos.app.goo.gl/LvqL7C4tzTtbbBAA7
8465 มาหนี้ง เป็ดเทศ: นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 4 41660 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/198344791567543 มาหนี้ง เป็ดเทศ: นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 4 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/198344791567543
8464 นิลกาย 7 41656 https://photos.app.goo.gl/u2q7EyxxBsUQWuSw9 นิลกาย 7 https://photos.app.goo.gl/u2q7EyxxBsUQWuSw9
8463 เพลงอย่าลืมกรุงชิง: แตน อรอุมา 1 41649 https://docs.google.com/document/d/1xkMVdsQv6-BuYa6SsbJ0cp-i_uR_hE0Q2_O7-oh8oI4/edit?usp=sharing https://www.youtube.com/watch?v=jmYjI_8LFwo https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/198250128243676 เพลงอย่าลืมกรุงชิง: แตน อรอุมา 1 https://docs.google.com/document/d/1xkMVdsQv6-BuYa6SsbJ0cp-i_uR_hE0Q2_O7-oh8oI4/edit?usp=sharing https://www.youtube.com/watch?v=jmYjI_8LFwo https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/198250128243676
8462 นอนหาดมอแกล๊น Moklen Moken 200 41648 https://photos.app.goo.gl/L1M87exqfiCcYuiSA นอนหาดมอแกล๊น Moklen Moken 200 https://photos.app.goo.gl/L1M87exqfiCcYuiSA
8461 แผนที่เก่าจากเว็บต่างชาติ 1 41448 https://www.oldmapsonline.org/map/rumsey/2113.068?fbclid=IwAR0zBQmKCmjiWIFSe1xPOrxFORvGp6T4q3A6St-WQ1v_rbQOhY_SwTTIhNs แผนที่เก่าจากเว็บต่างชาติ 1 https://www.oldmapsonline.org/map/rumsey/2113.068?fbclid=IwAR0zBQmKCmjiWIFSe1xPOrxFORvGp6T4q3A6St-WQ1v_rbQOhY_SwTTIhNs
8460 พุทธคยาสาธยายพระไตรปิฎก 10 41447 https://photos.app.goo.gl/vccMA2muksw7R3wj1 พุทธคยาสาธยายพระไตรปิฎก 10 https://photos.app.goo.gl/vccMA2muksw7R3wj1
8459 รวมอัลบั้มสมหมายอินเดีย 10 41437 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905?source=pwa&fbclid=IwAR2stQDZKBYxcInOVhJIL4JRqNIMRdcLBICg5P9jAskKquRv5awupq4TUj8 รวมอัลบั้มสมหมายอินเดีย 10 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905?source=pwa&fbclid=IwAR2stQDZKBYxcInOVhJIL4JRqNIMRdcLBICg5P9jAskKquRv5awupq4TUj8
8458 พระเจ้าตากสินไปไหน 1 41427 https://m.facebook.com/topsecretthai/posts/388598244663542 พระเจ้าตากสินไปไหน 1 https://m.facebook.com/topsecretthai/posts/388598244663542 https://docs.google.com/document/d/1Qpk_23icy7-8KyU7vRUvJcuHFZy1D7L1shN7dSm6QFo/edit?usp=sharing https://m.facebook.com/topsecretthai/posts/388598244663542
8457 ภูเก็จแก้วอินเดีย 10 41426 https://goo.gl/photos/pGyQwSNZC83cJqV89 ภูเก็จแก้วอินเดีย 10 https://goo.gl/photos/pGyQwSNZC83cJqV89
8456 สถานที่พระพุทธเจ้าทรงพบพระยสะ 10 41416 https://goo.gl/photos/cnjTMHFJDM3CtM856 สถานที่พระพุทธเจ้าทรงพบพระยสะ 10 https://goo.gl/photos/cnjTMHFJDM3CtM856
8455 หอยขรวน 1 41406 https://www.facebook.com/sommaipin/posts/2645283855570505?__xts__%5B0%5D=68.ARCNzXSHQ75oWao2tSLYNfzdHIJQ8o9_DHYV_E8PN9NvwPrpSDFWm-NltLHGsDl1jVr8sIom7JO2TQM4USY4BDlSBTYzx9FjAFQddoW734lCg811ZQNx50E0Q_FNqtttC0Rt7rYriKAEOh_CkDGEhUg-w6WryGGUpnE6-aFvP5Vleldgr7Tz4O5Znirf9Y1hxFWDrfE8k4LlqZ9JkzuyzCKuiR91QXTz85hOeWoJ8xtiW4csBOrTH0BoZ5FKDJSOeXA7S6HXbDfBuqDbYXm-SS5JbiiM3mUCBpuoegLPq5xwthJu6j8haJpxcH6qACT3gDZ-vSGud3zZ9Xd3dRPWnSXqolvEC76bnusTSg&__tn__=-R หอยขรวน 1 https://www.facebook.com/sommaipin/posts/2645283855570505?__xts__%5B0%5D=68.ARCNzXSHQ75oWao2tSLYNfzdHIJQ8o9_DHYV_E8PN9NvwPrpSDFWm-NltLHGsDl1jVr8sIom7JO2TQM4USY4BDlSBTYzx9FjAFQddoW734lCg811ZQNx50E0Q_FNqtttC0Rt7rYriKAEOh_CkDGEhUg-w6WryGGUpnE6-aFvP5Vleldgr7Tz4O5Znirf9Y1hxFWDrfE8k4LlqZ9JkzuyzCKuiR91QXTz85hOeWoJ8xtiW4csBOrTH0BoZ5FKDJSOeXA7S6HXbDfBuqDbYXm-SS5JbiiM3mUCBpuoegLPq5xwthJu6j8haJpxcH6qACT3gDZ-vSGud3zZ9Xd3dRPWnSXqolvEC76bnusTSg&__tn__=-R
8454 สถูปพระสารีบุตร พระอรหันต์อัครสาวกเบื้องขวา ในมหาวิทยาลัยนาลันทา 4 41405 https://photos.app.goo.gl/w1h7qQgWNpwqSLTMA สถูปพระสารีบุตร พระอรหันต์อัครสาวกเบื้องขวา ในมหาวิทยาลัยนาลันทา 4 https://photos.app.goo.gl/w1h7qQgWNpwqSLTMA
8453 ข้ามกาลเวลา หมู่เกาะเภตรา 1 41401 https://www.facebook.com/TATContactcenter/photos/a.151601024911986/3132465976825461/?type=3 ข้ามกาลเวลา หมู่เกาะเภตรา 1 https://www.facebook.com/TATContactcenter/photos/a.151601024911986/3132465976825461/?type=3 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/197341948334494?__xts__%5B0%5D=68.ARAB399VfonfC4pUsLB5wRe2ysnSaax-CIfdS_M3xGDsu9kRzk8dZIgFo2LeXeygSdHgxcxd1a9AUPTZ0lnBmg9nkyg-pvctYHe3h1xqQjwMdjUQ0X7Erw52GWcYIIa-KACxqsddFcXqjjM4n17zzxx8KlWoCJY8pA6i-0T5xWbVlaJObFNVqBrBPWQ5wT0vEk9z-0D-tXnOs524lYsWBLjljlhi8lJNuv95QKt49aozurrnYiA2YYVbc1efOQSpadBPr2otMTQgxju8R0kzAkq827QWzgb_dDX_u0KUoFdKScRV3oO3Gmj_fS6jeFff7Bfo&__tn__=-R
8452 สุเหร่าอาวห์ มัสยิด ๔๐๐ ปีปัตตานี:Rocheedin Samaiphithak 1 41400 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/197324835002872 สุเหร่าอาวห์ มัสยิด ๔๐๐ ปีปัตตานี:Rocheedin Samaiphithak 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/197324835002872
8451 เสื่อหญ้าคา 20 41399 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipM31W_eJxMV0IPQHJ2k0gt9oBXv8YZgCEFRGvl3 เสื่อหญ้าคา 20 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipM31W_eJxMV0IPQHJ2k0gt9oBXv8YZgCEFRGvl3
8450 ปางพระนาคปรก สระมุจลินทร์ 20 41379 https://get.google.com/albumarchive/100509545142474851767/album/AF1QipNc1H0KR_vtkK_1CPtFMXXeR5E4Cz-RbC19LdAn ปางพระนาคปรก สระมุจลินทร์ 20 https://get.google.com/albumarchive/100509545142474851767/album/AF1QipNc1H0KR_vtkK_1CPtFMXXeR5E4Cz-RbC19LdAn
8449 ปางพระอุ้มบาตรปฐมสถาน 20 41359 https://get.google.com/albumarchive/100509545142474851767/album/AF1QipO4zGm-p6JqLfFqRva6dXdT8UtrUVWHl7qrfLz0 ปางพระอุ้มบาตรปฐมสถาน 20 https://get.google.com/albumarchive/100509545142474851767/album/AF1QipO4zGm-p6JqLfFqRva6dXdT8UtrUVWHl7qrfLz0
8448 ไหว้ครูหนังป่าตอง บนเขาหว้า 24 41339 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipPTbAAF16IgtMwluM4QA0YiZXh5Bg-Ella_Frcw ไหว้ครูหนังป่าตอง บนเขาหว้า 24 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipPTbAAF16IgtMwluM4QA0YiZXh5Bg-Ella_Frcw
8447 หญ้าลิเพา ย่านลิเพา 3 41315 https://photos.app.goo.gl/tmgpVecUCTZ5LEpu5 หญ้าลิเพา ย่านลิเพา 3 https://photos.app.goo.gl/tmgpVecUCTZ5LEpu5
8446 วัดบ้านพอน วัดศรีสุนทร 10 41312 https://photos.app.goo.gl/k4wUXsMwmi4fM6t49 วัดบ้านพอน วัดศรีสุนทร 10 https://photos.app.goo.gl/k4wUXsMwmi4fM6t49
8445 Paintig Cave 5 41302 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/195749535160402 Paintig Cave 5 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/195749535160402
8444 ใบแบบขนนก ๒ ชั้น สะตอ หางนกยูง 1 41297 https://photos.app.goo.gl/AGyybDdjJNzt6V9w8 ใบแบบขนนก ๒ ชั้น สะตอ หางนกยูง 1 https://photos.app.goo.gl/AGyybDdjJNzt6V9w8
8443 ใบแบบขนนก ๑ ชั้น มะขาม หงอนไก่ แค 10 41296 https://photos.app.goo.gl/h4D6SRe4KnMBNNceA ใบแบบขนนก ๑ ชั้น มะขาม หงอนไก่ แค 10 https://photos.app.goo.gl/h4D6SRe4KnMBNNceA
8442 ร.๙ ทรงเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร 2 41286 https://photos.app.goo.gl/tzrVYUzG24Xe36HV6 ร.๙ ทรงเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร 2 https://photos.app.goo.gl/tzrVYUzG24Xe36HV6
8441 กุลีเหมืองหาบ 34 41284 https://photos.app.goo.gl/r2Ymsep5wDHBoH686 กุลีเหมืองหาบ 34 https://photos.app.goo.gl/r2Ymsep5wDHBoH686
8440 ถั่วใต้ดิน ถั่วลิสง 10 41250 https://www.facebook.com/groups/200422546813237/permalink/553976104791211/ ถั่วใต้ดิน ถั่วลิสง 10 https://www.facebook.com/groups/200422546813237/permalink/553976104791211/
8439 โหะ 3 41240 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/197327518335937 โหะ 3 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/197327518335937
8438 พระอิศวรทรงโค 7 41237 https://photos.app.goo.gl/FsZp2pEKYMvygpbR6 พระอิศวรทรงโค 7 https://photos.app.goo.gl/FsZp2pEKYMvygpbR6
8437 นกตี้เตียวแว็ด นกต้อยติวิด 4 41230 https://photos.app.goo.gl/erBrQ6h5qLaV9rWH9 นกตี้เตียวแว็ด นกต้อยติวิด 4 https://photos.app.goo.gl/erBrQ6h5qLaV9rWH9
8436 พลับพลึงธาร 7 41226 https://photos.app.goo.gl/shuAhcN78pTRrfCt8 พลับพลึงธาร 7 https://photos.app.goo.gl/shuAhcN78pTRrfCt8
8435 เกฮู่ ข้าวสาลี 9 41219 https://photos.app.goo.gl/RJP5g6DAeUNmQ6dZ9 เกฮู่ ข้าวสาลี 9 https://photos.app.goo.gl/RJP5g6DAeUNmQ6dZ9
8434 เหล็กไหล บนยอดเขาเฒ่าพังงา 1 41210 https://photos.app.goo.gl/Dc9ebwem3VoP95io9 เหล็กไหล บนยอดเขาเฒ่าพังงา 1 https://photos.app.goo.gl/Dc9ebwem3VoP95io9
8433 ต้นสาละลังกา: ศิริพร พงษ์ปัญญา 3 41209 https://www.facebook.com/groups/oer.mooc/permalink/1177911542269664/ ต้นสาละลังกา: ศิริพร พงษ์ปัญญา 3 https://www.facebook.com/groups/oer.mooc/permalink/1177911542269664/
8432 ต้นสาละ ในสาลวโนทยาน 12 41206 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2418034078209445&id=100000086295824 https://photos.app.goo.gl/JmoDw7Nb1jsMBKRJ6 ต้นสาละ ในสาลวโนทยาน 12 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2418034078209445&id=100000086295824 https://photos.app.goo.gl/JmoDw7Nb1jsMBKRJ6
8431 เสริมคำบรรยาย 26 ปี เมืองเก่าภูเก็จ ให้ รศ.ดร.ยงธนิศร พิมลเสถียร 1 41194 https://docs.google.com/document/d/1X-4Qk0Y2MJVnhYRZil0mfQ_ZUX_Erbu-T5mylDjOjxU/edit?usp=sharing เสริมคำบรรยาย 26 ปี เมืองเก่าภูเก็จ ให้ รศ.ดร.ยงธนิศร พิมลเสถียร 1 https://docs.google.com/document/d/1X-4Qk0Y2MJVnhYRZil0mfQ_ZUX_Erbu-T5mylDjOjxU/edit?usp=sharing
8430 ทศชาติ พระเจ้าสิบชาติ ทศชาดก 1 41193 https://www.facebook.com/sommaipin/posts/2625674027531488 ทศชาติ พระเจ้าสิบชาติ ทศชาดก 1 https://www.facebook.com/sommaipin/posts/2625674027531488
8429 มหาชาติประติมากรรม 5 41192 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/189662069102482 มหาชาติประติมากรรม 5 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/189662069102482
8428 จิ้ว ประโมงกิจ แม่เพลงแห่งอันดามัน 2 41187 https://www.facebook.com/sommaipin/posts/2625558047543086 จิ้ว ประโมงกิจ แม่เพลงแห่งอันดามัน 2 https://www.facebook.com/sommaipin/posts/2625558047543086
8427 อักษรขอมบนใบลาน 3 41185 https://photos.app.goo.gl/FZRuLLx5N9zQHsei8 อักษรขอมบนใบลาน 3 https://photos.app.goo.gl/FZRuLLx5N9zQHsei8
8426 เส้นใบแบบขนนกร่างแห 2 41182 https://photos.app.goo.gl/8j5u8BSXgdsANDRp9 เส้นใบแบบขนนกร่างแห 2 https://photos.app.goo.gl/8j5u8BSXgdsANDRp9
8425 ชื่อบ้านนามเมืองในภูเก็ต:สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 1 41180 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uduDN6LfFh-YlnDWwZYZfqLIQdY-uvZ9bb8nS70KOUA/edit?usp=sharing ชื่อบ้านนามเมืองในภูเก็ต:สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uduDN6LfFh-YlnDWwZYZfqLIQdY-uvZ9bb8nS70KOUA/edit?usp=sharing https://photos.app.goo.gl/1ErgjqfWYDBQPcxX9 ชื่อบ้านที่ค้นได้ในชื่อบ้านนามเมืองภูเก็จภูเก็ต>>>>>>>>>>>>>>>
8424 ชื่อนามสถานในภูเก็ต 1 41179 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uduDN6LfFh-YlnDWwZYZfqLIQdY-uvZ9bb8nS70KOUA/edit?usp=sharing ชื่อนามสถานในภูเก็ต 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uduDN6LfFh-YlnDWwZYZfqLIQdY-uvZ9bb8nS70KOUA/edit?usp=sharing บ้านเกาะแก้ว เมืองภูเก็จ 6 ธันวาคม 2528 พระยาเทียนเจ้าเมืองภูเก็จ บ้านสะปำ ท่านผู้หญิงจันทำแร่ดีบุก บ่านบางเหนียว ตากแห ตากอวน หน้าบ้านเมืองภูเก็จ บ้านควนดินแดง ทหารญี่ปุ่นเคยมารักษาเส้นทาง เป็นสถานที่ฝังศพขุนเลิศโภคารักษ์ ตันเกหลิม
8423 ชื่อสถานที่ในจังหวัดภูเก็ต 1 41178 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uduDN6LfFh-YlnDWwZYZfqLIQdY-uvZ9bb8nS70KOUA/edit?usp=sharing ชื่อสถานที่ในจังหวัดภูเก็ต 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uduDN6LfFh-YlnDWwZYZfqLIQdY-uvZ9bb8nS70KOUA/edit?usp=sharing https://photos.app.goo.gl/CrMVmPcNwUGA9uor8 https://photos.app.goo.gl/6MHh6AHhjTa3tjMK9 https://photos.app.goo.gl/uZrgGFDtwQcVsPZS8 https://photos.app.goo.gl/HogXTNNZ1khokD3Z6
8422 สัตว์ป่าหิมพานต์ 1 41177 https://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=354&Itemid=1 สัตว์ป่าหิมพานต์ 1 https://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=354&Itemid=1 สัตว์ประเภทกิเลน กิเลนจีน กิเลนไทย  - กิเลนปีก  สัตว์ประเภทกวาง  - มารีศ  - พานรมฤค  - อัปสรสีหะ  + สัตว์ประเภทสิงห์        - บัณฑุราชสีห์        - กาฬสีหะ    - ไกรสรราชสีห์    - ติณสีหะ       - เกสรสิงห์       - เหมราช       - คชสีห์       - ไกรสรจำแลง       - ไกรสรคาวี        - ไกรสรนาคา        - ไกรสรปักษา       - โลโต       - พยัคฆ์ไกรสร       - สางแปรง       - สกุณไกรสร       - สิงฆ์       - สิงหคาวี       - สิงหคักคา       - สิงหพานร       - สิงโตจีน       - สีหรามังกร       - เทพนรสีห์        - ฑิชากรจตุบท       - โต       - โตเทพสิงฆนัต       - ทักทอ + สัตว์ประเภทม้า       - ดุรงค์ไกรสร       - ดุรงค์ปักษิณ       - เหมราอัสดร       - ม้า       - ม้าปีก       - งายไส       - สินธพกุญชร       - สินธกนธี       - โตเทพอัสดร       - อัสดรเหรา       - อัสดรวิหค + สัตว์ประเภทแรด + สัตว์ประเภทช้าง       - เอราวัณ       - กรินทร์ปักษา       - วารีกุญชร       - ช้างเผือก + สัตว์ประเภทวัวควาย        - มังกรวิหค       - ทรพี / ทรพา  + สัตว์ประเภทลิง       - กบิลปักษา       - มัจฉานุ + สัตว์ประเภทสุนัข + สัตว์ประเทนก       - อสูรปักษา       - อสุรวายุพักตร์       - ไก่        - นกการเวก        - ครุฑ        - หงส์        - หงส์จีน        - คชปักษา        - มยุระคนธรรพ์        - มยุระเวนไตย        - มังกรสกุณี        - นาคปักษี        - นาคปักษิณ        - นกหัสดี        - นกอินทรี        - นกเทศ        - พยัคฆ์เวนไตย        - นกสดายุ        - เสือปีก        - สกุณเหรา        - สินธุปักษี        - สีหสุบรรณ        - สุบรรณเหรา        - นกสัมพาที        - เทพกินนร       - เทพกินรี        - เทพปักษี        - นกทัณฑิมา  + สัตว์ประเภทปลา       - เหมวาริน       - กุญชรวารี       - มัจฉนาคา       - มัจฉวาฬ       - นางเงือก       - ปลาควาย       - ปลาเสือ       - ศฤงคมัสยา + สัตว์ประเภทจระเข้       - กุมภีร์นิมิต       - เหรา + สัตว์ประเภทปู  + สัตว์ประเภทนาค + สัตว์ประเภทมนุษย์       - คนธรรพ์       - มักกะลีผล
8421 ทับอวน: สัมพันธ์ ตวงสิน 1 41176 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/189086975826658 ทับอวน: สัมพันธ์ ตวงสิน 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/189086975826658
8420 ภาพสื่อมัคคุเทศก์โบราณคดีและวัฒนธรรม 10 41175 https://docs.google.com/document/d/1AtuYVmYytYCapzJuw7ZyRhOFRX2aS6xfVJZdyBun9QM/edit?usp=sharing ภาพสื่อมัคคุเทศก์โบราณคดีและวัฒนธรรม 10 https://docs.google.com/document/d/1AtuYVmYytYCapzJuw7ZyRhOFRX2aS6xfVJZdyBun9QM/edit?usp=sharing
8419 โบราณสถานวัดพระนางสร้าง 63 41165 https://photos.app.goo.gl/9X9VkyErsAq9qtVe6 โบราณสถานวัดพระนางสร้าง 63 https://photos.app.goo.gl/9X9VkyErsAq9qtVe6
8418 มะเขือเทศ:ศิริพร พงษ์ปัญญา 4 41102 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/188951019173587 มะเขือเทศ:ศิริพร พงษ์ปัญญา 4 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/188951019173587
8417 ทะเบียน หวภ. สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 1 41098 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uduDN6LfFh-YlnDWwZYZfqLIQdY-uvZ9bb8nS70KOUA/edit?usp=sharing ทะเบียน หวภ. สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uduDN6LfFh-YlnDWwZYZfqLIQdY-uvZ9bb8nS70KOUA/edit?usp=sharing
8416 ประดู่แดง: ศิริพร พงษ์ปัญญา 3 41097 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3441280702579769&id=100000936206499 ประดู่แดง: ศิริพร พงษ์ปัญญา 3 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3441280702579769&id=100000936206499
8415 พระปางมารวิชัย พระชนะมาร 1 41094 https://photos.app.goo.gl/Y5HXKRkwNj1fbMzL7 พระปางมารวิชัย พระชนะมาร 1 https://photos.app.goo.gl/Y5HXKRkwNj1fbMzL7
8414 เส้นทางสายไหม ข้ามคาบสมุทรอินเดีย-แปซิฟิก พระวิษณุ พระนารายณ์ จักร สังข์ ๑ ในตรีมูรติ ครุฑ นาค พระยาอนัตนาคราช 1 41093 https://www.siamganesh.com/matichon-04.html https://www.siamganesh.com/lordvishnu.html https://www.phuketdata.net/main/index.php?option=com_content&task=view&id=3343&Itemid=5 เส้นทางสายไหม ข้ามคาบสมุทรอินเดีย-แปซิฟิก พระวิษณุ พระนารายณ์ จักร สังข์ ๑ ในตรีมูรติ ครุฑ นาค พระยาอนัตนาคราช 1 https://www.siamganesh.com/matichon-04.html https://www.siamganesh.com/lordvishnu.html https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1 แหล่งโบราณคดี  เทวรูปพระนารายณ์  เส้นทางสายไหมข้ามคาบสมุทรอินเดีย-แปซิฟิก
8413 เหงือกปลาหมอ 4 41092 https://photos.app.goo.gl/ZReswbAgTrspArNQ6 เหงือกปลาหมอ 4 https://photos.app.goo.gl/ZReswbAgTrspArNQ6
8412 ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 21 41088 https://photos.app.goo.gl/kM7tXagjwc6qEoLz6 https://photos.app.goo.gl/K7SRtC9vQa5Egjzw5 ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 21 https://photos.app.goo.gl/kM7tXagjwc6qEoLz6 https://photos.app.goo.gl/K7SRtC9vQa5Egjzw5
8411 เทคนิคการทำทัวร์ต่างประเทศ 17 41067 https://photos.app.goo.gl/NC9BAfCwAKjW6UCm9 เทคนิคการทำทัวร์ต่างประเทศ 17 https://photos.app.goo.gl/NC9BAfCwAKjW6UCm9
8410 กลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้ 52 41050 https://photos.app.goo.gl/3TCgUzNqya1eoVqc7 https://photos.app.goo.gl/wkY6ZoV9mRfoasqy5 กลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้ 52 https://photos.app.goo.gl/3TCgUzNqya1eoVqc7 https://photos.app.goo.gl/wkY6ZoV9mRfoasqy5
8409 สื่อภาพประเพณีภาคใต้:ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร 84 40998 https://photos.app.goo.gl/oCQWnTpSPLiATdNL8 สื่อภาพประเพณีภาคใต้:ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร 84 https://photos.app.goo.gl/oCQWnTpSPLiATdNL8
8408 นกกาอินเดีย 24 40914 https://photos.app.goo.gl/j1VS7yV9CHx9QCkB6 นกกาอินเดีย 24 https://photos.app.goo.gl/j1VS7yV9CHx9QCkB6
8407 พระอรหันต์ประจำทิศ 1 40890 https://docs.google.com/document/d/17fsfD3KqakvrnM3py-rK2K2OrsTc1qxcVLvsQqjI-oA/edit?usp=sharing พระอรหันต์ประจำทิศ 1 https://docs.google.com/document/d/17fsfD3KqakvrnM3py-rK2K2OrsTc1qxcVLvsQqjI-oA/edit?usp=sharing พระอรหันต์ประจำทิศ วัดเชิงทะเล วัดตีนเล >>> https://photos.app.goo.gl/tJ8oPWzQR9wcXwnR8
8406 กง จงโคร่ง 3 40889 https://docs.google.com/document/d/1oC_ZO4Y9fWByaEjlA5eqFAK1z-Vz-ziH9j29AIh2JSI/edit?usp=sharing กง จงโคร่ง 3 https://docs.google.com/document/d/1oC_ZO4Y9fWByaEjlA5eqFAK1z-Vz-ziH9j29AIh2JSI/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1oC_ZO4Y9fWByaEjlA5eqFAK1z-Vz-ziH9j29AIh2JSI/edit?usp=sharing
8405 ฟันกราม ฟอสซิลเสือเขี้ยวดาบ 1 40886 https://photos.app.goo.gl/cCRXUk7ZddE7cTem6 ฟันกราม ฟอสซิลเสือเขี้ยวดาบ 1 https://photos.app.goo.gl/cCRXUk7ZddE7cTem6
8404 เต่า เต่ามาดากัสการ์ 1 40885 https://www.facebook.com/sommaipin/posts/2619847671447457?__xts__%5B0%5D=68.ARDxxTBxBwbeubG-LB2jSdEkC73UdmrS8y7G1Je0SpGmKEfmeT8v-mwnRMykVwO-B-VV89Ry_SjrgcIW8udQugiMq0VYHgompIMWxt4eBHaxonYCMl642kwErJjxZ-t79kmjpanzdiNQtzxkpuEYx12bz2mgVmYaPOd900xN3-3Y4iHAjY1D9NhW9nJHSJVMWIs8szgmw74h1cELbHxL5Ffx0DtiFtD-FxJFoSeaVNq3hlQuR_4d7LZn_E-qU1iMq1XmLp7sMHOEi8bc1xEyTZJoHdNaS9Gy0LD4VslF5jrvSLuMzDKZYlkHVhojxTHDoA8-AkCn_Cil6VV5_HTum_wdVBr63JSs0yKn&__tn__=-R เต่า เต่ามาดากัสการ์ 1 https://www.facebook.com/sommaipin/posts/2619847671447457?__xts__%5B0%5D=68.ARDxxTBxBwbeubG-LB2jSdEkC73UdmrS8y7G1Je0SpGmKEfmeT8v-mwnRMykVwO-B-VV89Ry_SjrgcIW8udQugiMq0VYHgompIMWxt4eBHaxonYCMl642kwErJjxZ-t79kmjpanzdiNQtzxkpuEYx12bz2mgVmYaPOd900xN3-3Y4iHAjY1D9NhW9nJHSJVMWIs8szgmw74h1cELbHxL5Ffx0DtiFtD-FxJFoSeaVNq3hlQuR_4d7LZn_E-qU1iMq1XmLp7sMHOEi8bc1xEyTZJoHdNaS9Gy0LD4VslF5jrvSLuMzDKZYlkHVhojxTHDoA8-AkCn_Cil6VV5_HTum_wdVBr63JSs0yKn&__tn__=-R
8403 ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 1 40884 https://photos.app.goo.gl/L8q5hEPyLdvjWizx6 ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 1 https://photos.app.goo.gl/L8q5hEPyLdvjWizx6
8402 โบราณคดีไกด์SEBangkok 45 40883 https://photos.app.goo.gl/hLW5j4uvgREyNU9r5 โบราณคดีไกด์SEBangkok 45 https://photos.app.goo.gl/hLW5j4uvgREyNU9r5
8401 เหรียง: บุญส่ง หลีซี่ 2 40838 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/185917706143585 เหรียง: บุญส่ง หลีซี่ 2 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/185917706143585
8400 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 12 40836 https://photos.app.goo.gl/6RHZt5PoTD2wVE6L7 https://photos.app.goo.gl/TUxSTjiNvHH5aznL6 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 12 https://photos.app.goo.gl/6RHZt5PoTD2wVE6L7 https://photos.app.goo.gl/TUxSTjiNvHH5aznL6 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
8399 ปราสาทพระเทพบิดร 9 40824 https://photos.app.goo.gl/zKfZpM8CUiD6kyft9 ปราสาทพระเทพบิดร 9 https://photos.app.goo.gl/zKfZpM8CUiD6kyft9
8398 รามเกียรติ 93 40815 https://photos.app.goo.gl/QsJrfSHR7Ws1on7s8 รามเกียรติ 93 https://photos.app.goo.gl/QsJrfSHR7Ws1on7s8
8397 ฅน 2 40722 https://photos.app.goo.gl/bqFuc53pZncCaDjLA ฅน 2 https://photos.app.goo.gl/bqFuc53pZncCaDjLA
8396 เทพ-ดาราศาสตร์ 17 40720 https://photos.app.goo.gl/dDYbapxXEKG6qPpA9 เทพ-ดาราศาสตร์ 17 https://photos.app.goo.gl/dDYbapxXEKG6qPpA9
8395 เทพศิลป์ 40 40703 https://photos.app.goo.gl/1NUUjGyEd4uEDwNM8 เทพศิลป์ 40 https://photos.app.goo.gl/1NUUjGyEd4uEDwNM8
8394 พุทธศาสนวัตถุ 49 40663 https://photos.app.goo.gl/NSCFxdcc5FuPMbux8 พุทธศาสนวัตถุ 49 https://photos.app.goo.gl/NSCFxdcc5FuPMbux8
8393 ลูกปัด 13 40614 https://photos.app.goo.gl/Nncnw57bmsGuwhPn7 ลูกปัด 13 https://photos.app.goo.gl/Nncnw57bmsGuwhPn7
8392 จตุรมุข 2 40601 https://photos.app.goo.gl/iWDGyLTN74cxdDTk8 จตุรมุข 2 https://photos.app.goo.gl/iWDGyLTN74cxdDTk8
8391 พระผจญมารปริศนาธรรม 4 40599 https://photos.app.goo.gl/M5DtQDxrL2YERKhZ9 พระผจญมารปริศนาธรรม 4 https://photos.app.goo.gl/M5DtQDxrL2YERKhZ9
8390 ศิลปวัตถุห้ามเทียม 9 40595 https://photos.app.goo.gl/U67bg5m6vo1qgd466 ศิลปวัตถุห้ามเทียม 9 https://photos.app.goo.gl/U67bg5m6vo1qgd466
8389 Street Art 36 40586 https://photos.app.goo.gl/uHaTP3eFXqTaX4Ch8 Street Art 36 https://photos.app.goo.gl/uHaTP3eFXqTaX4Ch8
8388 หอยกัน 3 40550 https://photos.app.goo.gl/KsxEGXruhS1ok9Pb7 หอยกัน 3 https://photos.app.goo.gl/KsxEGXruhS1ok9Pb7
8387 หนุย กูเละ-หมึก 40547 หนุย กูเละ-หมึก
8386 ปูมดแดง: นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 3 40547 ปูมดแดง: นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 3 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/183813459687343
8385 เอย-พ่อ:มลตรี ยิ้มนุ้ย 40544 เอย-พ่อ:มลตรี ยิ้มนุ้ย
8384 ปะยง-ดวงจันทร์: มลตรี ยิ้มนุ้ย 40544 ปะยง-ดวงจันทร์: มลตรี ยิ้มนุ้ย
8383 ปีเจ็ง-กล้วย: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 40544 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=261351068172240&set=p.261351068172240&type=3 ปีเจ็ง-กล้วย: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=261351068172240&set=p.261351068172240&type=3
8382 วา ผลคล้ายมังคุด: บุญส่ง หลีซี่ 40543 วา ผลคล้ายมังคุด: บุญส่ง หลีซี่
8381 อ๊ามพ้อต่อ ศาลเจ้าผ้อต่อ 38 40543 https://photos.app.goo.gl/nuHfEDVJXUNJ44L58 อ๊ามพ้อต่อ ศาลเจ้าผ้อต่อ 38 https://photos.app.goo.gl/nuHfEDVJXUNJ44L58 จิตรกรรมซิยินกุ้ย>>>>> https://photos.app.goo.gl/tJ5iYbWf48Mxswft5
8380 ศูนย์เรียนรู้มันนิ อ.มะนัง: มลตรี ยิ้มนุ้ย 3 40505 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=260573008250046&id=100028920464058 ศูนย์เรียนรู้มันนิ อ.มะนัง: มลตรี ยิ้มนุ้ย 3 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=260573008250046&id=100028920464058
8379 ชาวเล กลุ่มชาติพันธุ์ 1 40502 https://transbordernews.in.th/home/?p=24399&fbclid=IwAR0Tg6al6hMLJ1dAo9P58eGtdy48HO1NEoRTOA2DnsFW7yXAoaev9AuC8dk ชาวเล กลุ่มชาติพันธุ์ 1 https://transbordernews.in.th/home/?p=24399&fbclid=IwAR0Tg6al6hMLJ1dAo9P58eGtdy48HO1NEoRTOA2DnsFW7yXAoaev9AuC8dk
8378 ปลาโลมา 1 40501 https://www.facebook.com/GundamsTV/videos/546641022600225/ ปลาโลมา 1 https://www.facebook.com/GundamsTV/videos/546641022600225/
8377 ใบไม้ 1 40500 https://docs.google.com/document/d/1pDNKrsaUIMDMYhyZfETRurBKiSrt-w90uFBmYrb3oP4/edit?usp=sharing ใบไม้ 1 https://docs.google.com/document/d/1pDNKrsaUIMDMYhyZfETRurBKiSrt-w90uFBmYrb3oP4/edit?usp=sharing
8376 ใบพืช 1 40499 https://photos.app.goo.gl/ZS2KttQ6PY77VoRZ8 ใบพืช 1 https://photos.app.goo.gl/ZS2KttQ6PY77VoRZ8
8375 หอยโล่ หอยน้ำจืด: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 40498 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=260609698246377&set=p.260609698246377&type=3 หอยโล่ หอยน้ำจืด: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=260609698246377&set=p.260609698246377&type=3
8374 อำดอย /สวัสดี 3 40497 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/182446833157339 อำดอย /สวัสดี 3 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/182446833157339
8373 บาตุ๊-ภูเขา: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 40494 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=260648898242457&set=p.260648898242457&type=3 บาตุ๊-ภูเขา: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=260648898242457&set=p.260648898242457&type=3
8372 ย่าหยา ยะหยา: นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 1 40493 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/182204206514935 ย่าหยา ยะหยา: นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/182204206514935
8371 เต่ามะเฟือง 1 40492 https://photos.app.goo.gl/SfucA6UHPZgajqFp7 เต่ามะเฟือง 1 https://photos.app.goo.gl/SfucA6UHPZgajqFp7
8370 กาวาว-นก: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 40491 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=260468054927208&set=p.260468054927208&type=3 กาวาว-นก: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=260468054927208&set=p.260468054927208&type=3
8369 ขนนก 16 40490 https://photos.app.goo.gl/ZGLGNyVBEakbWxyU8 ขนนก 16 https://photos.app.goo.gl/ZGLGNyVBEakbWxyU8
8368 ดอกไม้กลีบกริชหัวเสาไฟ 4 40474 https://photos.app.goo.gl/nNggMQZspRVzbbu28 ดอกไม้กลีบกริชหัวเสาไฟ 4 https://photos.app.goo.gl/nNggMQZspRVzbbu28
8367 หอยโข่ง 1 40470 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=259798781660802&set=p.259798781660802&type=3 หอยโข่ง 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=259798781660802&set=p.259798781660802&type=3
8366 อีก้าน-อีกัน-ปลา 1 40469 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=259841284989885&set=p.259841284989885&type=3 อีก้าน-อีกัน-ปลา 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=259841284989885&set=p.259841284989885&type=3
8365 หมุก-สมุก ใบเตยปาหนัน 19 40468 https://photos.app.goo.gl/Ap7BpsBT2k7aNW5j9 หมุก-สมุก ใบเตยปาหนัน 19 https://photos.app.goo.gl/Ap7BpsBT2k7aNW5j9
8364 ไฮยีนา กระบี่ ๒ แสนปี 1 40449 https://photos.app.goo.gl/UZCMtPxjXwjjyv9x9 ไฮยีนา กระบี่ ๒ แสนปี 1 https://photos.app.goo.gl/UZCMtPxjXwjjyv9x9
8363 ปี้ง-ตะปิ้ง; Mongkol Maneewong 1 40448 https://www.facebook.com/thai.phasa.7/posts/182759516117874 ปี้ง-ตะปิ้ง; Mongkol Maneewong 1 https://www.facebook.com/thai.phasa.7/posts/182759516117874
8362 มะขามเทศ: ศิริพร พงษ์ปัญญา 7 40447 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/180988729969816 มะขามเทศ: ศิริพร พงษ์ปัญญา 7 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/180988729969816
8361 สาหร่ายแดง (ฟอสซิล): มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 40440 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=181049413297081&set=p.181049413297081&type=3 สาหร่ายแดง (ฟอสซิล): มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=181049413297081&set=p.181049413297081&type=3
8360 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 35 40439 https://photos.app.goo.gl/yhvmUYSu4eHyx93r5 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 35 https://photos.app.goo.gl/yhvmUYSu4eHyx93r5
8359 ไพ-มะกล่ำ 8 40404 https://photos.app.goo.gl/Z9sZehht3PmQxJUV8 ไพ-มะกล่ำ 8 https://photos.app.goo.gl/Z9sZehht3PmQxJUV8
8358 ตีเหล็ก 57 40396 https://photos.app.goo.gl/vfTSZBXfArFtEeSs5 ตีเหล็ก 57 https://photos.app.goo.gl/vfTSZBXfArFtEeSs5
8357 ผักแพว: ศิริพร พงษ์ปัญญา 6 40339 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/180877823314240 ผักแพว: ศิริพร พงษ์ปัญญา 6 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/180877823314240
8356 ดอกจามจุรี: มลตรี ยิ้มนุ้ย, แดง ประจญ 3 40333 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/180192723382750 ดอกจามจุรี: มลตรี ยิ้มนุ้ย, แดง ประจญ 3 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/180192723382750
8355 น้ำตกวังสายทอง: มลตรี ยิ้มนุ้ย 3 40330 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/180197613382261 น้ำตกวังสายทอง: มลตรี ยิ้มนุ้ย 3 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/180197613382261
8354 หมากหมก: มลตรี ยิ้มนุ้ย 3 40327 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/180204686714887 หมากหมก: มลตรี ยิ้มนุ้ย 3 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/180204686714887
8353 เดือย มะเดื่อ: มลตรี ยิ้มนุ้ย 3 40324 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/180150880053601 เดือย มะเดื่อ: มลตรี ยิ้มนุ้ย 3 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/180150880053601 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=646584182049449&id=100000936206499
8352 ถ้ำภูผาเพชร: มลตรี ยิ้มนุ้ย 2 40321 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/180168663385156 ถ้ำภูผาเพชร: มลตรี ยิ้มนุ้ย 2 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/180168663385156
8351 พังค่า: มลตรี ยิ้มนุ้ย 3 40319 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/180161773385845 พังค่า: มลตรี ยิ้มนุ้ย 3 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/180161773385845
8350 ภูเก็จแก้วใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ ๒๕๖๐ 106 40316 https://photos.app.goo.gl/daFgtSLcF2c68SWA7 ภูเก็จแก้วใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ ๒๕๖๐ 106 https://photos.app.goo.gl/daFgtSLcF2c68SWA7
8349 ประติมากรรม ในLamLight 6 40210 https://photos.app.goo.gl/yYQzAWivYEfNYpKr9 ประติมากรรม ในLamLight 6 https://photos.app.goo.gl/yYQzAWivYEfNYpKr9
8348 บัวฉัตรบูชา: ศิริพร พงษ์ปัญญา 3 40204 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/179909286744427 บัวฉัตรบูชา: ศิริพร พงษ์ปัญญา 3 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/179909286744427
8347 พระแท่นวัชรอาสน์ พุทธคยา: ดร.พระหมาประพาส เข็มสุข 1 40201 https://photos.app.goo.gl/9VC1rxmi3FSDg9wUA พระแท่นวัชรอาสน์ พุทธคยา: ดร.พระหมาประพาส เข็มสุข 1 https://photos.app.goo.gl/9VC1rxmi3FSDg9wUA
8346 ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา: ดร.พระมหาประพาส เข็มสุข 1 40200 https://photos.app.goo.gl/9VC1rxmi3FSDg9wUA ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา: ดร.พระมหาประพาส เข็มสุข 1 https://photos.app.goo.gl/9VC1rxmi3FSDg9wUA
8345 ไกด์เซ้าธ์อีสท์บางกอก 16 มกราคม ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 57 40199 https://photos.app.goo.gl/XdCDDut1mxU84Lsz6 ไกด์เซ้าธ์อีสท์บางกอก 16 มกราคม ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 57 https://photos.app.goo.gl/XdCDDut1mxU84Lsz6
8344 ปฏิทินชาวเล-พุทธชาวใต้ 1 40142 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s45urbauyWHbkFV_N7qgTlXY5J_IptSqe8krUvhq8I0/edit?usp=sharing ปฏิทินชาวเล-พุทธชาวใต้ 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s45urbauyWHbkFV_N7qgTlXY5J_IptSqe8krUvhq8I0/edit?usp=sharing
8343 บัลลังก์-อำนาจ 3 40141 https://photos.app.goo.gl/TXFFeAHjNpXWETQG6 บัลลังก์-อำนาจ 3 https://photos.app.goo.gl/TXFFeAHjNpXWETQG6
8342 โป๊ะเปี้ย ปอเปียะ 5 40138 https://photos.app.goo.gl/YbBpoRLyTo7uRDGJ9 โป๊ะเปี้ย ปอเปียะ 5 https://photos.app.goo.gl/YbBpoRLyTo7uRDGJ9
8341 ภูมิ-ธรณีกาล 1 40133 https://photos.app.goo.gl/Q3snFnYvnHAGcq5e6 ภูมิ-ธรณีกาล 1 https://photos.app.goo.gl/Q3snFnYvnHAGcq5e6
8340 พระแม่ธรณี: ปริศนาธรรม 1 40132 https://docs.google.com/document/d/19HCbueMo9tP95M1q83JFFD3airO9ZQBhCrUm6Z-5uYc/edit?usp=sharing พระแม่ธรณี: ปริศนาธรรม 1 https://docs.google.com/document/d/19HCbueMo9tP95M1q83JFFD3airO9ZQBhCrUm6Z-5uYc/edit?usp=sharing
8339 ยุคสมัยภาคใต้ 1 40131 https://photos.app.goo.gl/pdwhcZ4LKQK2sKQ96 มอ.จห. 2184 ยุคสมัยภาคใต้ 1 https://photos.app.goo.gl/pdwhcZ4LKQK2sKQ96 ยุคโบราณคดีภาคใต้  ยุคประวัติศาสตร์ภาคใต้  สมัยโบราณคดีภาคใต้  สมัยประวัติศาสตร์ภาคใต้  เตภูมิกถา ไตรภูมิพระร่วง  สุโขทัย ความสุขยามรุ่งอรุณ  อยุธยา ธนบุรี รศ. ถลางภูเก็จ และภูเก็ต
8338 พระยาไชยาเป็นเจ้าพระยานคร 4 40130 https://photos.app.goo.gl/Lc8e4TF91uSa2q4i6 พระยาไชยาเป็นเจ้าพระยานคร 4 https://photos.app.goo.gl/Lc8e4TF91uSa2q4i6
8337 กำเนิดโลก เริ่มธรณีกาล 21 40126 https://photos.app.goo.gl/XqTeDJ6u9CivuksQA อม.จห.532 กำเนิดโลก เริ่มธรณีกาล 21 https://photos.app.goo.gl/XqTeDJ6u9CivuksQA
8336 สภท. จดหมายเหตุสถาบันภาษาไทย วค.ภูเก็ต 1 40105 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jsyZ8PpQXEv_p56YjZfxjvuAcp5hZ-CJRcHwMOooC1g/edit?usp=sharing สภท. จดหมายเหตุสถาบันภาษาไทย วค.ภูเก็ต 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jsyZ8PpQXEv_p56YjZfxjvuAcp5hZ-CJRcHwMOooC1g/edit?usp=sharing
8335 เป็น-แข็ง ใช้กับลึงค์ 1 40104 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/178425156892840 เป็น-แข็ง ใช้กับลึงค์ 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/178425156892840
8334 เงินยวง พลาตินั่ม 1 40103 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=178413026894053&set=a.119981309403892&type=3 เงินยวง พลาตินั่ม 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=178413026894053&set=a.119981309403892&type=3
8333 จดหมายเหตุุเมืองถลาง ประสิทธิ ชิณการณ์ 1 40102 https://photos.app.goo.gl/dH8Rqah8mr2ZWtuA8 จดหมายเหตุุเมืองถลาง ประสิทธิ ชิณการณ์ 1 https://photos.app.goo.gl/dH8Rqah8mr2ZWtuA8
8332 ภูเก็จแก้ว 1 40101 https://photos.app.goo.gl/ziptoMizgRAYGNJ7A ภูเก็จแก้ว 1 https://photos.app.goo.gl/ziptoMizgRAYGNJ7A
8331 สมหมายสอนไกด์ 1 40100 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SgmViagz8ZEg370nJVqAmo93DkqGMCsecLUnUZ9VakY/edit?usp=sharing สมหมายสอนไกด์ 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SgmViagz8ZEg370nJVqAmo93DkqGMCsecLUnUZ9VakY/edit?usp=sharing
8330 น้ำพุวงเวียนสุริยเดช : ชาญ ธำรง 1 40099 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/178046236930732 น้ำพุวงเวียนสุริยเดช : ชาญ ธำรง 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/178046236930732
8329 วงเวียนสุริยเดช ก่อน ๒๕๐๕: ชาญ ธำรง 1 40098 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/178045153597507 วงเวียนสุริยเดช ก่อน ๒๕๐๕: ชาญ ธำรง 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/178045153597507
8328 ประตูเมืองภูเก็ต หน้าวัดโฆษิตวิหาร: ชาญ ธำรง 1 40097 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/178040653597957 ประตูเมืองภูเก็ต หน้าวัดโฆษิตวิหาร: ชาญ ธำรง 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/178040653597957
8327 ถนนเทพกระษัตรี หน้าวัดโฆษิตวิหาร: ชาญ ธำรง 1 40096 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/178040183598004 ถนนเทพกระษัตรี หน้าวัดโฆษิตวิหาร: ชาญ ธำรง 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/178040183598004
8326 วัดเวฬุวัน วัดแรกในพุทธศาสนา 150 40095 https://photos.app.goo.gl/qNhFKMrksx4ZymaV6 วัดเวฬุวัน วัดแรกในพุทธศาสนา 150 https://photos.app.goo.gl/qNhFKMrksx4ZymaV6
8325 โสก, โสกน้ำ, อโศกน้ำ:ศิริพร พงษ์ปัญญา 4 39945 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/177992066936149 โสก, โสกน้ำ, อโศกน้ำ:ศิริพร พงษ์ปัญญา 4 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/177992066936149
8324 ช้างดำ: ศิริพร พงษ์ปัญญา 2 39941 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/177990246936331 ช้างดำ: ศิริพร พงษ์ปัญญา 2 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/177990246936331
8323 เด็กมันนิมะนัง ในวันเด็กแห่งชาติ: มลตรี ยิ้มนุ้ย 6 39939 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/177654273636595 เด็กมันนิมะนัง ในวันเด็กแห่งชาติ: มลตรี ยิ้มนุ้ย 6 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/177654273636595
8322 วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ 72 39933 https://photos.app.goo.gl/6kqsLwvFa6Aa2iW47 วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ 72 https://photos.app.goo.gl/6kqsLwvFa6Aa2iW47
8321 ซองออฟจาไมกา (Song of jamaica): ศิริพร พงษ์ปัญญา 4 39861 https://photos.app.goo.gl/WbznwVMX73ojbr9fA ซองออฟจาไมกา (Song of jamaica): ศิริพร พงษ์ปัญญา 4 https://photos.app.goo.gl/WbznwVMX73ojbr9fA
8320 มอเจน-ทุเรียน: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 39857 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=257011971939483&set=p.257011971939483&type=3 มอเจน-ทุเรียน: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=257011971939483&set=p.257011971939483&type=3
8319 กันนะหน้อ-มาร่วมด้วยช่วยกัน 1 39856 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256815041959176&set=p.256815041959176&type=3 กันนะหน้อ-มาร่วมด้วยช่วยกัน 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256815041959176&set=p.256815041959176&type=3
8318 นาซิ-ข้าว: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 39855 นาซิ-ข้าว: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1
8317 ตะบิบฮ็อก-ขี้เถ้า : มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 39854 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256775975296416&set=p.256775975296416&type=3 ตะบิบฮ็อก-ขี้เถ้า : มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256775975296416&set=p.256775975296416&type=3
8316 บะฮ็อต-ผิงไฟ: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 39853 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256715468635800&set=p.256715468635800&type=3 บะฮ็อต-ผิงไฟ: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256715468635800&set=p.256715468635800&type=3
8315 บาแอส-สวย: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 39852 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/176488553753167 บาแอส-สวย: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/176488553753167
8314 นก ผีเสื้อ แมลง 1 39851 https://www.pinterest.com/luciarts2009/pequenos-e-grandes/ นก ผีเสื้อ แมลง 1 https://www.pinterest.com/luciarts2009/pequenos-e-grandes/
8313 เรือ ๑๐๐ ภาพ 1 39850 https://www.pinterest.com/sspyrydonov70/%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8/?utm_campaign=rdboards&e_t=de596a77bb7543a99e7802789bf391d7&utm_content=618119186295812832&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004 เรือ ๑๐๐ ภาพ 1 https://www.pinterest.com/sspyrydonov70/%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8/?utm_campaign=rdboards&e_t=de596a77bb7543a99e7802789bf391d7&utm_content=618119186295812832&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2004
8312 นก 1041 ภาพ 1 39849 https://www.pinterest.com/luciarts2009/pequenos-e-grandes/?utm_campaign=rdboards&e_t=de596a77bb7543a99e7802789bf391d7&utm_content=286752769963164165&utm_source=31&utm_term=11&utm_medium=2004 นก 1041 ภาพ 1 https://www.pinterest.com/luciarts2009/pequenos-e-grandes/?utm_campaign=rdboards&e_t=de596a77bb7543a99e7802789bf391d7&utm_content=286752769963164165&utm_source=31&utm_term=11&utm_medium=2004
8311 สัตว์เล็ก 2880 ภาพ 1 39848 https://www.pinterest.com/pinner005300/bichos-estranhos/?utm_campaign=rdboards&e_t=de596a77bb7543a99e7802789bf391d7&utm_content=299982093868928917&utm_source=31&utm_term=12&utm_medium=2004 สัตว์เล็ก 2880 ภาพ 1 https://www.pinterest.com/pinner005300/bichos-estranhos/?utm_campaign=rdboards&e_t=de596a77bb7543a99e7802789bf391d7&utm_content=299982093868928917&utm_source=31&utm_term=12&utm_medium=2004
8310 แมลง 780 ภาพ 1 39847 https://www.pinterest.com/innushka2005/insects-art/?utm_campaign=rdboards&e_t=de596a77bb7543a99e7802789bf391d7&utm_content=194710452578902817&utm_source=31&utm_term=10&utm_medium=2004 แมลง 780 ภาพ 1 https://www.pinterest.com/innushka2005/insects-art/?utm_campaign=rdboards&e_t=de596a77bb7543a99e7802789bf391d7&utm_content=194710452578902817&utm_source=31&utm_term=10&utm_medium=2004
8309 แมลง 310 ภาพ 1 39846 https://www.pinterest.com/lorraineboyd493/insectsbugsmothsbeetles-and-all-the-like/?utm_campaign=rdboards&e_t=de596a77bb7543a99e7802789bf391d7&utm_content=535295174398856607&utm_source=31&utm_term=7&utm_medium=2004 แมลง 310 ภาพ 1 https://www.pinterest.com/lorraineboyd493/insectsbugsmothsbeetles-and-all-the-like/?utm_campaign=rdboards&e_t=de596a77bb7543a99e7802789bf391d7&utm_content=535295174398856607&utm_source=31&utm_term=7&utm_medium=2004
8308 แมลง 40 ภาพ 1 39845 https://www.pinterest.com/suee12765/cool-insects/?utm_campaign=rdboards&e_t=de596a77bb7543a99e7802789bf391d7&utm_content=206391664112388897&utm_source=31&utm_term=5&utm_medium=2004 แมลง 40 ภาพ 1 https://www.pinterest.com/suee12765/cool-insects/?utm_campaign=rdboards&e_t=de596a77bb7543a99e7802789bf391d7&utm_content=206391664112388897&utm_source=31&utm_term=5&utm_medium=2004
8307 แมลง 159 ภาพ 1 39844 https://www.pinterest.com/digiasal/insectcts-world/?utm_campaign=rdboards&e_t=de596a77bb7543a99e7802789bf391d7&utm_content=643100090478923067&utm_source=31&utm_term=4&utm_medium=2004 แมลง 159 ภาพ 1 https://www.pinterest.com/digiasal/insectcts-world/?utm_campaign=rdboards&e_t=de596a77bb7543a99e7802789bf391d7&utm_content=643100090478923067&utm_source=31&utm_term=4&utm_medium=2004
8306 มาตักนาซิ-หุงข้าว: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 39843 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/175587060509983 มาตักนาซิ-หุงข้าว: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/175587060509983
8305 บาเทว-น้ำ: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 39842 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256488108658536&set=p.256488108658536&type=3 บาเทว-น้ำ: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256488108658536&set=p.256488108658536&type=3
8304 มันนึก-กระบอกใส่ลูกดอก(บิละ): มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 39841 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256461955327818&set=p.256461955327818&type=3 มันนึก-กระบอกใส่ลูกดอก(บิละ): มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256461955327818&set=p.256461955327818&type=3
8303 บายุ บายู: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 39840 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256583365315677&set=p.256583365315677&type=3 บายุ บายู: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256583365315677&set=p.256583365315677&type=3
8302 มอ ภ จห สำรอง ๘ มค ๒๕๖๓ 1 39839 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xlDqIX8bFjFJhbatRwc6rx5YieX4j1j1O1AxhOSUmS0/edit?usp=sharing มอ ภ จห สำรอง ๘ มค ๒๕๖๓ 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xlDqIX8bFjFJhbatRwc6rx5YieX4j1j1O1AxhOSUmS0/edit?usp=sharing
8301 เพลงภูเก็ต 1 39838 https://www.youtube.com/watch?v=kPjL9IFHHLw เพลงภูเก็ต 1 https://www.youtube.com/watch?v=kPjL9IFHHLw
8300 โคนกลีบเหลือง 39837 โคนกลีบเหลือง
8299 หวาย:บุญส่ง หลีซี่ 4 39837 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/176314687103887 หวาย:บุญส่ง หลีซี่ 4 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/176314687103887
8298 มาอาว กิน: มลตรี ยิ้มนุ้ย 39833 มาอาว กิน: มลตรี ยิ้มนุ้ย
8297 มังกร หัวเสาไฟฟ้า 3 39833 https://photos.app.goo.gl/QReX5hSndUYbM4QX7 มังกร หัวเสาไฟฟ้า 3 https://photos.app.goo.gl/QReX5hSndUYbM4QX7
8296 เรือคราดหอย: จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์ 3 39830 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/176150630453626 เรือคราดหอย: จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์ 3 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/176150630453626
8295 ละแบ บาเทว : มลตรี ยิ้มนุ้ย 39827 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256282698679077&set=p.256282698679077&type=3 ละแบ บาเทว : มลตรี ยิ้มนุ้ย https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256282698679077&set=p.256282698679077&type=3
8294 ญางุ ต้นไม้ใหญ่ : มลตรี ยิ้มนุ้ย 39827 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256347638672583&set=p.256347638672583&type=3 ญางุ ต้นไม้ใหญ่ : มลตรี ยิ้มนุ้ย https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256347638672583&set=p.256347638672583&type=3
8293 บอเลา กระบอกตุด: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 39827 บอเลา กระบอกตุด: มลตรี ยิ้มนุ้ย 1
8292 จันทร์เสี้ยว หัวเสาไฟฟ้า: ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร 1 39826 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/176129810455708 https://photos.app.goo.gl/dWxRdcFFQrxNdvUc8 จันทร์เสี้ยว หัวเสาไฟฟ้า: ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/176129810455708 https://photos.app.goo.gl/dWxRdcFFQrxNdvUc8 มัสยิดมูการ์ร่ม บางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต สุเหร่าบ้านบางเทา
8291 ถวัลย์ ดัชนี เชียงราย 13 39825 https://photos.app.goo.gl/dw1tPuiHcVFFWDdv6 ถวัลย์ ดัชนี เชียงราย 13 https://photos.app.goo.gl/dw1tPuiHcVFFWDdv6 นกฮูก บ้านดำ นางแล
8290 มอแกนหมู่เกาะสุรินทร์ 11 39812 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256347638672583&set=p.256347638672583&type=3 ไม่พบ มอแกนหมู่เกาะสุรินทร์ 11 https://photos.google.com/album/AF1QipPv22k0eFBzhI0XZ7g1zs4CL0CCgH3U3qqHlkDT
8289 กำหนดแหล่งให้นักวิจัยทัศนศึกษา 4 39801 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipPxpOf3vfASYDMH42Fwo2LiQaAtlt-ezFiVzWKa กำหนดแหล่งให้นักวิจัยทัศนศึกษา 4 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipPxpOf3vfASYDMH42Fwo2LiQaAtlt-ezFiVzWKa
8288 สนทนาภาษาไทย 10 39797 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipPv6-hbqO3Stoy9pzi8JM41ueayaTc3ytd4gaRc สนทนาภาษาไทย 10 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipPv6-hbqO3Stoy9pzi8JM41ueayaTc3ytd4gaRc
8287 ยินดีที่สมหมายได้รับโล่วัฒนธรรม 24 39787 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipPdoba1lwQ9TXhnS-Kb1CYSXSVRMgPUmRy9-jB2 ยินดีที่สมหมายได้รับโล่วัฒนธรรม 24 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipPdoba1lwQ9TXhnS-Kb1CYSXSVRMgPUmRy9-jB2
8286 ตลาดพลอยจันทบุรี 44 39763 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipPWF-cZzTIaMJ80uH99Lk-a1xNNaDAdA4jDTZiJ ตลาดพลอยจันทบุรี 44 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipPWF-cZzTIaMJ80uH99Lk-a1xNNaDAdA4jDTZiJ
8285 เรือกอจ๊าน 22 39719 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipPUh2_6cW6pzD6sUcC2Na77JWwxD17iJlwtXQS3 เรือกอจ๊าน 22 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipPUh2_6cW6pzD6sUcC2Na77JWwxD17iJlwtXQS3 เรือท้ายเป็ด เรือจีน เรือประมงจีน
8284 สจ.เกษตร พรหมพิมาน พาไปเซี่ยงไฮ้ 16 39697 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipPQDdEq0l0kEBpUY7lKNntfsKzCj7RSuj_iUglF สจ.เกษตร พรหมพิมาน พาไปเซี่ยงไฮ้ 16 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipPQDdEq0l0kEBpUY7lKNntfsKzCj7RSuj_iUglF
8283 แผนแม่บท ๙๖ ไร่ นาหลวง อนุสรณสถานเมืองถลาง 187 39681 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipPAQpTMN6C2mk0XgUXptx6mKqMTPS0_rHzlEP-k แผนแม่บท ๙๖ ไร่ นาหลวง อนุสรณสถานเมืองถลาง 187 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipPAQpTMN6C2mk0XgUXptx6mKqMTPS0_rHzlEP-k
8282 การจัดสรรพื้นที่ไปที อบจ.ภูเก็ต 5 39494 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipP6EVsJrWfmajWMdGd1SAknfJpUIIy0Z9Q9eU1n การจัดสรรพื้นที่ไปที อบจ.ภูเก็ต 5 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipP6EVsJrWfmajWMdGd1SAknfJpUIIy0Z9Q9eU1n
8281 ชื่อเรียกขานประวัติศาสตร์ถลางใน มต.เทพกระษัตรี 14 39489 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipOSg3IHdQuQdnYWeBoxUvXTVlOKntB4W36yFQP8 ชื่อเรียกขานประวัติศาสตร์ถลางใน มต.เทพกระษัตรี 14 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipOSg3IHdQuQdnYWeBoxUvXTVlOKntB4W36yFQP8
8280 ทัวร์ประวัติศาสตร์ถลาง 2553 73 39475 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipOr7eeKw_SRfx1g4YAb76KFrUoOPvATmzE_0kHY ทัวร์ประวัติศาสตร์ถลาง 2553 73 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipOr7eeKw_SRfx1g4YAb76KFrUoOPvATmzE_0kHY
8279 จำเริญ กำนันแหนบทองคำ 42 39402 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipOAOGJdzBHJ96-y9b5mVkz7tfb9KgVys_8-u-b9 จำเริญ กำนันแหนบทองคำ 42 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipOAOGJdzBHJ96-y9b5mVkz7tfb9KgVys_8-u-b9
8278 สมรแจ้งจำนงบริจาคครุภัณฑ์ให้กลุ่มสนใจภูเก็จ 10 39360 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipNv8Ww5YoXia5bYm8Pj2-cfZ0wBldJhmpYRgRWO สมรแจ้งจำนงบริจาคครุภัณฑ์ให้กลุ่มสนใจภูเก็จ 10 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipNv8Ww5YoXia5bYm8Pj2-cfZ0wBldJhmpYRgRWO
8277 บาบ๋า เตรียมงาน 20 39350 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipNcL6hnJ56DnXcwGHRh26cuaqIk_mrBvSZl5yaA บาบ๋า เตรียมงาน 20 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipNcL6hnJ56DnXcwGHRh26cuaqIk_mrBvSZl5yaA
8276 วัดร่องขุ่น เชียงราย 64 39330 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipNVsPJjq927Y-_KjdtHkRImc9BzeuZx8vA139zA วัดร่องขุ่น เชียงราย 64 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipNVsPJjq927Y-_KjdtHkRImc9BzeuZx8vA139zA
8275 จิ้ว ประโมงกิจ และหลาน 7 39266 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipNKeoSpH1v8b_CaZS64BGMdN8BY7SBPKHieiNKj จิ้ว ประโมงกิจ และหลาน 7 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipNKeoSpH1v8b_CaZS64BGMdN8BY7SBPKHieiNKj
8274 สถานที่ ร.๙ ทรงปล่อยกุ้มหัวโขน 2502 3 39259 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipN9xk36SFo_MIX-0dUN3QbWmMTXAWTQ4t4bNF3a สถานที่ ร.๙ ทรงปล่อยกุ้มหัวโขน 2502 3 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipN9xk36SFo_MIX-0dUN3QbWmMTXAWTQ4t4bNF3a
8273 บาติกสิริชัย จันทร์ส่องแสง 24 39256 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipNAvcRVJoMT6kRn6TjVTHXnhxho62dDv2as8wKK บาติกสิริชัย จันทร์ส่องแสง 24 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipNAvcRVJoMT6kRn6TjVTHXnhxho62dDv2as8wKK
8272 สมลักษณ์ เจริญพจน์ ชม พมร.ภูเก็ต 103 39232 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipMbeTYCqwYegThYrXWcAXlNEt07hU6q6XiwEb1w สมลักษณ์ เจริญพจน์ ชม พมร.ภูเก็ต 103 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipMbeTYCqwYegThYrXWcAXlNEt07hU6q6XiwEb1w
8271 พิพิธภัณ์ธรณีวิทยา กรมทรัพยากร 33 39129 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipMbeTYCqwYegThYrXWcAXlNEt07hU6q6XiwEb1w พิพิธภัณ์ธรณีวิทยา กรมทรัพยากร 33 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipMbeTYCqwYegThYrXWcAXlNEt07hU6q6XiwEb1w
8270 แผนแม่บทอนุสรณสถานเมืองถลาง 229 39096 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipMOIf1hQhSLvKmHcBmtDxJCk1ZaZP7o96Jp8TKA มทศ 611 แผนแม่บทอนุสรณสถานเมืองถลาง 229 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipMOIf1hQhSLvKmHcBmtDxJCk1ZaZP7o96Jp8TKA
8269 ไหว้ผีหลาง 65 38867 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipMCnUU3p5XkiJ8nw8NlX049rrE_qaGd_V22xvqR ไหว้ผีหลาง 65 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipMCnUU3p5XkiJ8nw8NlX049rrE_qaGd_V22xvqR
8268 เพลงภูเก็จมรดกโลก : ประสิทธิ ชิณการณ์ 1 38802 https://www.youtube.com/watch?v=Mb7lq2FI4ZM https://www.facebook.com/sommaipin/posts/2581250671973824 เพลงภูเก็จมรดกโลก : ประสิทธิ ชิณการณ์ 1 https://www.youtube.com/watch?v=Mb7lq2FI4ZM https://www.facebook.com/sommaipin/posts/2581250671973824
8267 เชวง เจี่ยสกุล สท.ทม.กะทู้ 2552 39 38801 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipNjyR_px7jJRWdusNALvayAWJPTA5aaz1bXz099 เชวง เจี่ยสกุล สท.ทม.กะทู้ 2552 39 https://get.google.com/albumarchive/109480078830334690027/album/AF1QipNjyR_px7jJRWdusNALvayAWJPTA5aaz1bXz099
8266 (ขยายความ)จดหมายเหตุุ มอภ.จห. 1 38762 https://docs.google.com/document/d/1TePiJ7MieRlvvej2DQ9iLTifMjUlu05LLO8QI0C3Rmk/edit?usp=sharing (ขยายความ)จดหมายเหตุุ มอภ.จห. 1 https://docs.google.com/document/d/1TePiJ7MieRlvvej2DQ9iLTifMjUlu05LLO8QI0C3Rmk/edit?usp=sharing
8265 เพลงดีปลี เพลงตนโหย้ง 1 38761 https://www.youtube.com/watch?v=-8aYdxHS1TQ&feature=youtu.be เพลงดีปลี เพลงตนโหย้ง 1 https://www.youtube.com/watch?v=-8aYdxHS1TQ&feature=youtu.be
8264 ละแบะ หลามมัน: มลตรี ยิ้มนุ้ย 2 38760 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256063992034281&set=p.256063992034281&type=3 ละแบะ หลามมัน: มลตรี ยิ้มนุ้ย 2 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256063992034281&set=p.256063992034281&type=3
8263 บะแยะ หัวมัน : มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 38758 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/175578150510874 บะแยะ หัวมัน : มลตรี ยิ้มนุ้ย 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/175578150510874
8262 เกาะผักเบี้ย: นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 3 38757 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2603348999945932&id=100008125726542 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2603341669946665&id=100008125726542 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2602161253398040&id=100008125726542 เกาะผักเบี้ย: นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 3 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2603348999945932&id=100008125726542 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2603341669946665&id=100008125726542 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2602161253398040&id=100008125726542
8261 เกาะหัวขวาน: นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 3 38754 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2601285486818950&id=100008125726542 เกาะหัวขวาน: นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 3 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2601285486818950&id=100008125726542
8260 แม่นางกลางเมือง 1 38751 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173990600669629&set=a.119981309403892&type=3 แม่นางกลางเมือง 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173990600669629&set=a.119981309403892&type=3
8259 พระพิรุณสังหาร 1 38750 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173989310669758&set=a.119981309403892&type=3 พระพิรุณสังหาร 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173989310669758&set=a.119981309403892&type=3
8258 โครงการจัดพิมพ์ "กฎหมายในสมุดไทย" 1 38749 https://docs.google.com/document/d/1godGUnBnZztZnTcKucwTReQGx1PW198iqXx91vZHaDQ/edit?usp=sharing โครงการจัดพิมพ์ "กฎหมายในสมุดไทย" 1 https://docs.google.com/document/d/1godGUnBnZztZnTcKucwTReQGx1PW198iqXx91vZHaDQ/edit?usp=sharing
8257 กำเนิดชีวิตและอายุฟอสซิลภาคใต้ 3 38748 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDoqn4RQSrWGAJ5Pqn-nMoAS8ZdBrE8cKq292dEfOaY/edit?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDoqn4RQSrWGAJ5Pqn-nMoAS8ZdBrE8cKq292dEfOaY/edit?usp=sharing https://photos.app.goo.gl/4x9zVWdUtad3YzuJ7 กำเนิดชีวิตและอายุฟอสซิลภาคใต้ 3 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDoqn4RQSrWGAJ5Pqn-nMoAS8ZdBrE8cKq292dEfOaY/edit?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDoqn4RQSrWGAJ5Pqn-nMoAS8ZdBrE8cKq292dEfOaY/edit?usp=sharing https://photos.app.goo.gl/4x9zVWdUtad3YzuJ7
8256 ฟอสซิล ที่อ่าวน้ำแหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ 107 38745 https://photos.app.goo.gl/QdSX35q19PKeKbPW8 ฟอสซิล ที่อ่าวน้ำแหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ 107 https://photos.app.goo.gl/QdSX35q19PKeKbPW8
8255 ฟอสซิล ที่อ่าวนาง กระบี่ 150 38638 https://photos.app.goo.gl/iKxV2CixetbhzYQD7 ฟอสซิล ที่อ่าวนาง กระบี่ 150 https://photos.app.goo.gl/iKxV2CixetbhzYQD7
8254 ฟอสซิล ในสตูล 74 38488 https://photos.app.goo.gl/3g7a9u5cFG456Npb7 ฟอสซิล ในสตูล 74 https://photos.app.goo.gl/3g7a9u5cFG456Npb7
8253 มงเคล  เอนอ้า 22 38414 https://photos.app.goo.gl/3esH7B48KZ2FQ56z7 มงเคล  เอนอ้า 22 https://photos.app.goo.gl/3esH7B48KZ2FQ56z7
8252 เตยโดง 15 38392 https://photos.app.goo.gl/TaqaXpzE3RdjzE459 เตยโดง 15 https://photos.app.goo.gl/TaqaXpzE3RdjzE459
8251 อีกัดกีแก้ะ  ปลาแป้น :  ภานุวัฒน์ ช้างน้ำ 1 38377 https://photos.app.goo.gl/PNxnyA7HN2NWmbJJ6 อีกัดกีแก้ะ  ปลาแป้น :  ภานุวัฒน์ ช้างน้ำ 1 https://photos.app.goo.gl/PNxnyA7HN2NWmbJJ6
8250 ฟอสซิล ใน พธ.ธรรมชาติ โรงเรียนกำแพงวิทยา ละงู สตูล 9 38376 https://photos.app.goo.gl/M5GhUaWUm14XcRRj9 https://photos.app.goo.gl/NxXUzw2ky7ZeV1ny7 ฟอสซิล ใน พธ.ธรรมชาติ โรงเรียนกำแพงวิทยา ละงู สตูล 9 https://photos.app.goo.gl/M5GhUaWUm14XcRRj9 https://photos.app.goo.gl/NxXUzw2ky7ZeV1ny7
8249 ปีบ ดอกขาว ๔ กลีบ กลีบบนคล้ายกลียแฝด 23 38367 https://photos.app.goo.gl/h5PomX3L81Z81BaJA ปีบ ดอกขาว ๔ กลีบ กลีบบนคล้ายกลียแฝด 23 https://photos.app.goo.gl/h5PomX3L81Z81BaJA
8248 ไข่เค็ม 24 38344 https://photos.app.goo.gl/a91Z3UEjx1VZTHUV6 ไข่เค็ม 24 https://photos.app.goo.gl/a91Z3UEjx1VZTHUV6
8247 พลับพลึงใบเหลือง 8 38320 https://photos.app.goo.gl/GyPSK1vKNaqkkvYk6 พลับพลึงใบเหลือง 8 https://photos.app.goo.gl/GyPSK1vKNaqkkvYk6
8246 ภูเก็จ ๒๓๓ ปีเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๑ : ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 233 38312 https://photos.app.goo.gl/V6iBJgisUZHVKihX9 https://photos.app.goo.gl/V6iBJgisUZHVKihX9 ภูเก็จ ๒๓๓ ปีเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๑ : ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 233 https://photos.app.goo.gl/V6iBJgisUZHVKihX9 https://photos.app.goo.gl/V6iBJgisUZHVKihX9
8245 มงเคล เพลงตนโหย้ง 1 38079 https://www.youtube.com/watch?v=H5vlUTiMu0M&feature=share&fbclid=IwAR2lOiiheBQ4hqueSL2CWOY4M7nCbD-N061H_95jOXxmjrc1KGHH_1HIzyM มงเคล เพลงตนโหย้ง 1 https://www.youtube.com/watch?v=H5vlUTiMu0M&feature=share&fbclid=IwAR2lOiiheBQ4hqueSL2CWOY4M7nCbD-N061H_95jOXxmjrc1KGHH_1HIzyM
8244 แมลง สัตว์ พืช ที่มีพิษและอันตราย 1 38078 http://pubhtml5.com/wrfu/hwcd แมลง สัตว์ พืช ที่มีพิษและอันตราย 1 http://pubhtml5.com/wrfu/hwcd
8243 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 1 38077 http://pubhtml5.com/mikf/imsg ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 1 http://pubhtml5.com/mikf/imsg
8242 วรรณกรรม 50 เรื่อง ชื่อวรรณกรรม  ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้ประพันธ์ 1 38076 http://pubhtml5.com/nxxo/npng?fbclid=IwAR12T4pAkmNNLo_e8LSWAT9Nh9_UW-whWa_EFNIjOS2iii61vh0Qn7DFW38 วรรณกรรม 50 เรื่อง ชื่อวรรณกรรม  ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้ประพันธ์ 1 http://pubhtml5.com/nxxo/npng?fbclid=IwAR12T4pAkmNNLo_e8LSWAT9Nh9_UW-whWa_EFNIjOS2iii61vh0Qn7DFW38
8241 ประวัติวรรณคดี ชื่อวรรณคดี ชื่อผู้ประพันธ์ 1 38075 http://pubhtml5.com/gfbr/tvqy ประวัติวรรณคดี ชื่อวรรณคดี ชื่อผู้ประพันธ์ 1 http://pubhtml5.com/gfbr/tvqy
8240 พจนานุกรมศัพท์เกษตร 1 38074 http://pubhtml5.com/wrfu/wvgc พจนานุกรมศัพท์เกษตร 1 http://pubhtml5.com/wrfu/wvgc
8239 ผักเบี้ย เพลงตนโหย้ง 1 38073 https://youtu.be/_uXzR5fLltk ผักเบี้ย เพลงตนโหย้ง 1 https://youtu.be/_uXzR5fLltk
8238 เพลงนกเปล้า-นกเขา เพลงเปล 1 38072 https://www.youtube.com/watch?v=dIBi-tmA9is เพลงนกเปล้า-นกเขา เพลงเปล 1 https://www.youtube.com/watch?v=dIBi-tmA9is
8237 จดหมายเหตุของหมอด็อดด์ ในความรับรู้ของไทย 1 38071 http://pubhtml5.com/tarp/wbit จดหมายเหตุของหมอด็อดด์ ในความรับรู้ของไทย 1 http://pubhtml5.com/tarp/wbit
8236 โบราณคดี ไขปริศนาแห่งอดีต 1 38070 http://pubhtml5.com/qdsq/sufb โบราณคดี ไขปริศนาแห่งอดีต 1 http://pubhtml5.com/qdsq/sufb
8235 โบราณคดีโลก 1 38069 http://pubhtml5.com/izws/gssq โบราณคดีโลก 1 http://pubhtml5.com/izws/gssq
8234 อารยธรรมโลกตะวันตก 1 38068 http://pubhtml5.com/ekdd/sdmq อารยธรรมโลกตะวันตก 1 http://pubhtml5.com/ekdd/sdmq
8233 โบราณคดีแรกเริ่ม 1 38067 http://pubhtml5.com/cqlx/gvun โบราณคดีแรกเริ่ม 1 http://pubhtml5.com/cqlx/gvun
8232 โบราณวัตถุของโลก 1 38066 http://pubhtml5.com/cqlx/qrwn โบราณวัตถุของโลก 1 http://pubhtml5.com/cqlx/qrwn
8231 พจนานุกรมภาษาล้านนา Online มรภ.เชียงใหม่ 1 38065 http://pubhtml5.com/wgtk/nrtf พจนานุกรมภาษาล้านนา Online มรภ.เชียงใหม่ 1 http://pubhtml5.com/wgtk/nrtf
8230 Phuket Online 1 38064 http://pubhtml5.com/explore?q=Phuket#latest Phuket Online 1 http://pubhtml5.com/explore?q=Phuket#latest
8229 พืชสมุนไพร Online กศน. 1 38063 http://pubhtml5.com/mjuc/rqpl พืชสมุนไพร Online กศน. 1 http://pubhtml5.com/mjuc/rqpl
8228 ชื่อบ้านนามเมืองภูเก็จ สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 1 38062 http://pubhtml5.com/dcyt/qaer/?fbclid=IwAR0tmtiX_JQZdDQqAxgDDXsqcPSdRccNGGA4hqbGqAyZgAWlQpzLX7BpJks https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/171705200898169 ชื่อบ้านนามเมืองภูเก็จ สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 1 http://pubhtml5.com/dcyt/qaer/?fbclid=IwAR0tmtiX_JQZdDQqAxgDDXsqcPSdRccNGGA4hqbGqAyZgAWlQpzLX7BpJks https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/171705200898169
8227 กระดังงาสงขลา: ศิริพร พงษ์ปัญญา 1 38061 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=164076041495414&id=100036790578727 กระดังงาสงขลา: ศิริพร พงษ์ปัญญา 1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=164076041495414&id=100036790578727
8226 เพลงถิ่นถลาง: ศิลปินเนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ 1 38060 https://www.youtube.com/watch?v=CIyutjIaW0Y เพลงถิ่นถลาง: ศิลปินเนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ 1 https://www.youtube.com/watch?v=CIyutjIaW0Y
8225 ต้นไทร  เพลงตนโหย้ง เพลงตันหยง เพลงปฏิพากย์ 1 38059 https://www.youtube.com/watch?v=Y_EaZubBinI&feature=youtu.be ต้นไทร  เพลงตนโหย้ง เพลงตันหยง เพลงปฏิพากย์ 1 https://www.youtube.com/watch?v=Y_EaZubBinI&feature=youtu.be
8224 ภาษาถิ่นภูเก็ต: WipaTravel 7988 1 38058 https://docs.google.com/document/d/19M4Cmgn4W7LvCCnucIoX4DFcSknIP0c2M3ybLnz0hko/edit?usp=sharing ภาษาถิ่นภูเก็ต: WipaTravel 7988 1 https://docs.google.com/document/d/19M4Cmgn4W7LvCCnucIoX4DFcSknIP0c2M3ybLnz0hko/edit?usp=sharing
8223 ภาษาถิ่นภูเก็ต (บางคำ) : นสพ.ภูเก็ตนิวส์ 1 38057 https://docs.google.com/document/d/1rcmaSk5ufmZuFu6iX2T8cjTyAj2NaGQ2CZhE08JsPOM/edit?usp=sharing ภาษาถิ่นภูเก็ต (บางคำ) : นสพ.ภูเก็ตนิวส์ 1 https://docs.google.com/document/d/1rcmaSk5ufmZuFu6iX2T8cjTyAj2NaGQ2CZhE08JsPOM/edit?usp=sharing
8222 สึนามิ 26 ธันวาคม 2557 : กฤษ สีฟ้า 1 38056 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/170831540985535 สึนามิ 26 ธันวาคม 2557 : กฤษ สีฟ้า 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/170831540985535
8221 สุริยุปราคา หวันเป็นสูรย์ 1 38055 https://siamrath.co.th/n/123431 สุริยุปราคา หวันเป็นสูรย์ 1 https://siamrath.co.th/n/123431 https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2
8220 ปลาตีน  ปลาราฉ้ะ : นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 1 38054 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/170792980989391 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/229660785102610 ปลาตีน  ปลาราฉ้ะ : นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/170792980989391 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/229660785102610
8219 กรรณิการ์ : ศิริพร พงษ์ปัญญา 5 38053 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/170787650989924 กรรณิการ์ : ศิริพร พงษ์ปัญญา 5 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/170787650989924
8218 เครื่องดนตรีหนังประตก 9 38048 https://photos.app.goo.gl/jxNRG7Z8QxB12q549 https://photos.app.goo.gl/jxNRG7Z8QxB12q549 https://www.facebook.com/thai.phasa.7/posts/177786539948505 เครื่องดนตรีหนังประตก 9 https://photos.app.goo.gl/jxNRG7Z8QxB12q549
8217 เพื่อนธรรมชาติ กราภูงา 1152 38039 https://photos.app.goo.gl/kWWz6ZzzGumVFi7p6 เพื่อนธรรมชาติ กราภูงา 1152 https://photos.app.goo.gl/kWWz6ZzzGumVFi7p6
8216 เพื่อนธรรมชาติ ภูเก็จ-พังงา 343 36887 https://photos.app.goo.gl/UB7wdwztA5HA6cW37 เพื่อนธรรมชาติ ภูเก็จ-พังงา 343 https://photos.app.goo.gl/UB7wdwztA5HA6cW37
8215 บัญชีเดินทุ่ง เมื่อแรกเริ่ม มอภ.จห. 1 36544 มอ1 บัญชีเดินทุ่ง เมื่อแรกเริ่ม มอภ.จห. 1
8214 แผนที่เส้นทางพระราชทรัพย์ 2 36543 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3370776839687866&set=a.194930913939157&type=3 จถล. 11 แผนที่เส้นทางพระราชทรัพย์ 2 https://photos.app.goo.gl/iiW5LuHqUb9wCy518 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3370776839687866&set=a.194930913939157&type=3
8213 หิน 2 ยุค 1 36541 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1732448370187396&set=a.526205834144995&type=3 จถล. หิน 2 ยุค 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1732448370187396&set=a.526205834144995&type=3
8212 โรงเรียนเต้าหมิง 3 36540 https://photos.app.goo.gl/sAw2taFqHviF2rD19 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/188937415841614?__xts__%5B0%5D=68.ARDQUs8TOJayeMyEaMbi6uRbDSk3P2sEm34HsVOHcyUsy7LYww3oD4oj0F7emAFflxWhtxiRGieCOXCI5h48w71-4VGyNYgs6uuZVAK5tBicxL3L7BuZ9KarAvgOYl_ymfhZbeZkiBVtxlz1yt1893e_R029J84gnOxhFDtEGU5mC47gHSYDqsB_-dlKqI5qkRzL0OfMApziaHVCYAs8vPhwKoTJNsT4BU3xbggqCnIDIJOr--dMADfj-L1nR9O3_uWO&__tn__=-R จถล. 9 โรงเรียนเต้าหมิง 3 https://photos.app.goo.gl/sAw2taFqHviF2rD19 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/188937415841614?__xts__%5B0%5D=68.ARDQUs8TOJayeMyEaMbi6uRbDSk3P2sEm34HsVOHcyUsy7LYww3oD4oj0F7emAFflxWhtxiRGieCOXCI5h48w71-4VGyNYgs6uuZVAK5tBicxL3L7BuZ9KarAvgOYl_ymfhZbeZkiBVtxlz1yt1893e_R029J84gnOxhFDtEGU5mC47gHSYDqsB_-dlKqI5qkRzL0OfMApziaHVCYAs8vPhwKoTJNsT4BU3xbggqCnIDIJOr--dMADfj-L1nR9O3_uWO&__tn__=-R
.
คติชนวิทยา  การศึกษา
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 04 เมษายน 2022 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2812
mod_vvisit_counterเมื่อวาน9824
mod_vvisit_counterทั้งหมด10919307