Skip to content

Phuketdata

default color
Home
ประทีป ณ ถลาง : สายสกุล PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ธนิต ประทีป ณ ถลาง   
อังคาร, 07 มกราคม 2014
แนะนำพิมพ์ "คำ" ลงช่อง "ค้นหา"  <<< พิมพ์ลงช่อง "ค้นหา" 

 ค้นหาชื่อตนเองไม่เจอ คลิ้กเพิ่มชื่อในนี้


 
สายสกุล

พญาเพชรคีรีฯ พญาถลางเทียน  

ประทีป ณ ถลาง

และเครือญาติ

 
สมหมาย  ปิ่นพุทธศิลป์
หอวัฒนธรรมภูเก็จ
๔  พฤษภาคม  ๒๕๓๓
 
 
ท้าวเทพกระษัตรี  (ท่านผู้หญิงจัน)
พญาถลางเทียน  (พญาเพชรคีรีศรีพิไชยสงครามรามคำแหง) เมืองภูเก็จ พญาทุกรราชเทียน (จดหมายพญาเทียน)
 
 
 
ดอล  ประทีป  ณ ถลาง (ช.) บุตรของนายนุ้ย ประทีป  ณ  ถลาง+นางแหวง ประทีป ณ ถลาง;
ดาว  ประทีป  ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนาย;  มีบุตร = ยกเลี่ยน . ยกเซี่ยน. ยกไล่. เงาะ.ยกโหลย.
ดำ  ประทีป  ณ ถลาง (ช.) บุตรของขุนไตรขันธ์ เทียนถลาง+นางเงิน; คู่ครองคือ หม้อ (ญ.) มีบุตร = จับ. จันทร์. หน้อง. ช้อย.
ดำ  ประทีป  ณ ถลาง (ช.) บุตรของนายทอง ประทีป  ณ  ถลาง+นางเวี้ยน; คู่ครองคือ เวี้ยน (ญ.) มีบุตร = หนูวิน. สถิต. สถัด. อัด. จิต. ประเทือง. ปรีชา. แดง. สมใจ.
ดำ  ประทีป  ณ ถลาง (ช.) บุตรของนายหนอม ประทีป ณ  ถลาง+นาง; คู่ครองคือ หีด (ญ.) มีบุตร = แฝก. 
ดำ  ศักดิ์ศิริ (ช.) บุตรของนายเกลี้ยง  ศักดิ์ศิริ+นางก้าม ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ จู้ (ญ.) มีบุตร = ปล้อง. แปล้ง.
ดำ (ช.) บุตรของนายเทียนกลิม  จันทโรจวงศ์+; คู่ครองคือ จวง (ญ.) มีบุตร =  เสือ
ดิ่น  ประทีป  ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายล้ม ประทีป  ณ ถลาง+นางช้อย; คู่ครองคือ เวียง  ธรรมรักษ์ (ช.) มีบุตร = ประไพ. หว่าง. ถวิล. ณรงค์.
ดิ่น  ประทีป  ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายล้ม ประทีป  ณ ถลาง+นางช้อย; คู่ครองคือ สุ่น (ช.) มีบุตร = โหงียะ. หยีด.
ด้วน  จินดาพล (ช.หลวงสุนทรสมบัติ) บุตรของหลวงพลสงครามชุม; คู่ครองคือ หนูน้อย(ญ.) มีบุตร = ชื่น. เพน. พร่อย. จรินทร์.
ด้วน  จินดาพล (ช.หลวงสุนทรสมบัติ) บุตรของหลวงพลสงครามชุม; คู่ครองคือ เกิด(ญ.) มีบุตร = พัน. รำภา.
เดียว  อุปถัมภ์ (ช.) บุตรของนายแดง  อุปถัมภ์+นางช่วง ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ กิ้น(ญ.) มีบุตร = วีระ
เดียว  อุปถัมภ์ (ช.) บุตรของนายแดง  อุปถัมภ์+นางช่วง ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ ประดับ(ญ.) มีบุตร = ประสิทธิ์   
แดง  จินดาพล (ช.) บุตรของหลวงสวัสดิ์แหวง  บุญยัษเฐียร+นางกลับ  จินดาพล; 
แดง  จินดาพล (ช.ขุนสุนทรลิขิต) บุตรของหลวงพลสงครามทองชุม; คู่ครองคือ พลับ ณ นคร (ญ.) มีบุตร =ละเอียด. พิณ. อนงค์. สวาสดิ์.
แดง ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายสังข์ ณ ถลาง+นางยอด  ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ ชำนิ เศรษฐรัตน์ (ช.) มีบุตร =  เชย. ชุมพู.
แดง ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของขุนไตรขันธ์  เทียนถลาง+นางเงิน; คู่ครองคือ ล้อม ประทีป ณ ถลาง (ญ.) มีบุตร =  กลั่น. ขาว. ช่วง.
แดง ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของหลวงบรรเทา  ประทีป ณ ถลาง+นางจ้อย; คู่ครองคือสายสกุลลัญชานนท์ (ช.) มีบุตร =  สมบูรณ์. สวัสดิ์. ธานี.
แดง ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของนายกล้วย  ประทีป ณ ถลาง+นางดำ; คู่ครองคือ เซี่ยน (ญ.) มีบุตร =  ดวง. เอี่ยว.  สนิท. เสนอ. ละออ.
แดง ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายกล่อม ประทีป ณ ถลาง+นางเหนียว มีบุตร =  หลีน. กาว.
แดง ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายกล่อม  ประทีป ณ ถลาง+นางเหนียว; คู่ครองคือ เซ็น   สงวนวงศ์ (ช.) มีบุตร =  ดำ.
แดง ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายกล่อม  ประทีป ณ ถลาง+นางเหนียว; คู่ครองคือ ชัด สิทธิชัย (ช.) มีบุตร =  มล. มวล.
แดง เพชรไทย (ช.) บุตรของนายจี้  เพชรไทย+นางขืน; คู่ครองคือ วรรณ (ญ.) มีบุตร =  อ่อน. เวี่ยน. ปิน. บุญชู. เชื้อ.
ตาด จินดาพล (ช.) บุตรของนายขาว จินดาพล+นางจับ  บำรุงกุล; คู่ครองคือ ม้อย  แซ่อ๋อง (ญ.) มีบุตร =  อุบล. ราตรี. มะลิวัลย์. วีระพล. มัลลิกา. วีระพันธ์. อรุณี.
ตาด จินดาพล (ช.) บุตรของนายขาว จินดาพล+นางจับ  บำรุงกุล; คู่ครองคือ ลิ้ม อร่าม (ญ.) มีบุตร =  เกราะ. อรัญ. บำรุง. ผกา.
ตุกตรี  ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายทอง ณ ถลาง+นางขำ
แตว  ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของขุนอินทร์พัศดีชู  ประทีป ณ ถลาง+นาง; มีบุตร = เอ่งสู้. เอ่งจิ้ว. 

ถมยา  ใจคิด (ญ.) บุตรของขุนไฝ ใจคิด+นางหร่าย ณ ถลาง; มีบุตร =  พิศวง.
ถวิล  ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายเขียว  ประทีป ณ ถลาง+นางพวง; คู่ครองคือ จิต  มวลวงศ์(ช.)  มีบุตร =  บุปผา. วิโรจน์. ประดิษฐ์ ปรารมณ์. อาภาพร. สมบัติ. ยศ.
ถัด  ศรีสวัสดิ์ (ช.) บุตรของหลวงศรีสมบัติทอง  ประทีป ณ ถลาง+นางพลับ ณ ถลาง; คู่ครองคือ นิ่ม(ญ.) มีบุตร =  สุกแก้ว. ชุ่ม. เกต. เชื่อม. 
ถิ่น  ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของหลวงเทพมะลิ; คู่ครองคือสายสกุล ประทีป ณ ถลาง (ช.) มีบุตร =  วงศ์.
ถิ่น  ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของหลวงเทพมะลิ; คู่ครองคือ เหนือบ  โลหะผล (ช.) มีบุตร =  เอื้อน. เมียด. สถิต. เสฐียร.
ถิ่น  สมบัติ (ช.) บุตรของนายไข  สมบัติ +นางปราง ณ ถลาง; คู่ครองคือ เชย (ญ.) มีบุตร =  สถิตย์. เสถียร. ประถม. วิมล. รุ่น. ชิต. ชอบ.
เถี้ยว  สมบัติ (ญ.) บุตรของนายไข  สมบัติ +นางปราง ณ ถลาง; คู่ครองคือ ขอ  บำรุงรักษ์ (ช.) มีบุตร =  ข้อง. จิต. จา. ปรุง. สมบูรณ์. สมบัติ. สมมิตร์.
ทรวง  พรหมบุตร (ญ.) บุตรของนายหีด  พรหมบุตร +นางทับ ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ เจียรศรีเมือง  (ช.) มีบุตร =  สถิตย์. วิลาด. วิลิด. วิรัช. ประสิทธิ์. ประดิษฐ์.
ทอง (ช.หลวงศรีสมบัติ) บุตรของนายสิน  เทียนถลาง +นางซิ้ม; คู่ครองคือ ฉิม (ญ.) มีบุตร =  ช่วง.
ทอง  ณ ถลาง(ช.กำนัน) บุตรของหลวงอัคณี; คู่ครองคือ ขำ ณ ถลาง (ญ.) มีบุตร =  มล. เกลือน.
ทอง  ณ ถลาง(ช.กำนัน) บุตรของหลวงอัคณี; คู่ครองคือ กลิ่น (ญ.) มีบุตร =  เที่ยง. ยาน. รุ่น. ริ่น.ทิน. ตุกตรี.
ทอง  ประทีป ณ ถลาง(ช.หลวงศรีสมบัติ) บุตรของนายสิน เทียนถลาง+นางซิ้ม; คู่ครองคือ พลับ ณ ถลาง (ญ.) มีบุตร =  แก้ว. ถัด. แวว.
ทอง  ประทีป ณ ถลาง(ช.หลวงศรีสมบัติ) บุตรของนายสิน เทียนถลาง+นางซิ้ม; คู่ครองคือ เนียด (ญ.) มีบุตร =  เล็ก.
ทอง  ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรของขุนอินทร์คลัด ประทีป ณ ถลาง+นางไตร; คู่ครองคือ เขียว (ญ.) มีบุตร =  ดำ.
ทอย  ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรของหลวงจตุรงค์ เทียนถลาง+นางหม้อ; คู่ครองคือ หลุย (ญ.) มีบุตร=  สุขะ. วรรณะ. พละ.
ทับ  ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรของขุนอินทร์อ้น ประทีป ณ  ถลาง+นางมี; คู่ครองคือ นุ้ย (ญ.) มีบุตร =  อำภา. เฉลิม. ประภาส.
ทับ  ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรของหลวงเทพมะลิ มีบุตร =  นอบ. วรรณ. ผาด. บิ้น.
ทับ  ประทีป ณ ถลาง(ญ.) บุตรของหลวงชัยสงคราม ประทีป ณ ถลาง+นางฝรั่ง; คู่ครองคือ หว้าน (ช.) มีบุตร =  แจ้ว. สถัด. จรินทร์.
ทับ  ประทีป ณ ถลาง(ญ.) บุตรของขุนอินทร์คลึด ประทีป ณ ถลาง+นางไตร; คู่ครองคือ หีด  พรหมบุตร (ช.) มีบุตร =  ทรวง. เพลิน. ชิต.
ทับทิม  ประทีป ณ ถลาง(ญ.) บุตรของหลวงจตุรงค์  เทียนถลาง+นางหม้อ; คู่ครองคือ กี้ กาจกล้า (ช.) มีบุตร =  หอ. ฉุ้น. ก้วน. เคี่ยม. ปิ้ว.
ทิน ณ ถลาง(ช.) บุตรของนายทอง ณ ถลาง+นางขำ; คู่ครองคือ วาส (ญ.) มีบุตร =  ละเมียด. ละมุน. อรุณ. รินทร์. ธำรงค์. โรจน์.
ทิม  ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรของหลวงเทพมะลิ; คู่ครองคือ เสงี่ยม (ญ.) มีบุตร =  วรรณ. หีด. ทิ่ง. เพิง. เหงียบ.
ทิม  ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรของหลวงเทพมะลิ; คู่ครองคือ บุญ (ญ.) มีบุตร =  ช่วง. แจว.
ทิม  ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรของขุนอินคลึด ประทีป ณ ถลาง+นางไตร; คู่ครองคือ เซี่ยน สิงขร (ญ.) มีบุตร = คล่อง. เพื้อน. บุญชู.
ทุ่ม  (ญ.) บุตรของพญาถลางเทียน; คู่ครองคือ พญาถลางฤกษ์ จันทโรจวงศ์ (ช.) มีบุตร =  พญาถลางทับ.
ทุ่ม  เกตถลาง(ช.) บุตรของพระยาถลางเกต จันทโรจวงศ์+นางละคร; คู่ครองคือ พลับ (ญ.) มีบุตร =  หมา.  เขียว. อีด.
เทียน  ประทีป ณ ถลาง(ช.พญาเพชรคีรีพญาถลาง) บุตรของหม่อมศรีภักดี+ท่านผู้หญิงจัน(ท้าวเทพกระษัตรี);  มีบุตร =  สึก. เสือ. ทุ่ม.
เทียน ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรของหลวงเทพมะลิ; คู่ครองคือ กลิม (ญ.)
เทียบ (ญ.) บุตรของขุนอินทร์อ้น ประทีป ณ ถลาง+นางมี; คู่ครองคือ เขียว รากิจพงษ์ (ช.) มีบุตร =  สนิท.
เที่ยง ณ ถลาง(ช.กัน) บุตรของกำนันทอง ณ ถลาง+นางกลิ่น; คู่ครองคือ แอบ (ญ.) มีบุตร =  อารมณ์.
เทือก  เพชรไทย (ช.) บุตรของนายจี้  เพชรไทย+นางขืน; คู่ครองคือ ล่อย (ญ.) มีบุตร =  สมบูรณ์. สวัสดิ์. ไสว.

ธนัต  ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของเฟือน ประทีป ณ ถลาง+นางผ่อง : คู่ครองคือ   (ญ.)  มีพี่น้อง = ฉวี. บุบผา. บุญเกิด. เกื้อกูล. บริบูรณ์. อุดม. ธนิต.
ธนิต  ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของเฟือน ประทีป ณ ถลาง+นางผ่อง : คู่ครองคือ   (ญ.)  มีพี่น้อง = ฉวี. บุบผา. บุญเกิด. เกื้อกูล. บริบูรณ์. อุดม. ธนัต.
ธานี  ลัญชานนท์ (ญ.) บุตรของหลวงอิศรา  ลัญชานนท์+นางแดง ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ สะอาด มะธุโรรส (ช.) มีบุตร =  อำนวย.  สมนึก. ผ่องศรี. ฉวีวรรณ. ขวัญเรือน. อำนาจ. เพญศรี. อำพนธ์.
นวม  ศรีสมุทร (ช.) บุตรของนายแวว  ศรีสมุทร+นางแต้ม ณ ถลาง; คู่ครองคือ ขวัญ (ญ.) มีบุตร =  นิล.  วารี. ราตรี. วันดี.
นารถ  วงศ์ขจร(ญ.) บุตรของนายเสือ  วงศ์ขจร+นางแย้ม ประทีป ณ ถลาง; (ญ.) มีบุตร =  ชาลี.
นาเพชร  ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรของขุนอินทร์คลึก ประทีป ณ ถลาง+นางไตร;
นุ้ย  ประทีป ณ ถลาง(ญ.) บุตรของกำนันเครือ  ประทีป ณ ถลาง+นางแดง; คู่ครองคือ ดำ  เอกรัตน์ (ช.) มีบุตร =  ยอน. คัด. สมจิต. ผอน. ผัน. หมูด.
นุ้ย  ฤกษ์ถลาง(ญ.) บุตรของนายรองอำมาตย์ตรีฆ้อ  ฤกษ์ถลาง+นางน้าว จันทโรจวงศ์; คู่ครองคือ ม่อม (ช.)
น้อม  ศรีสมุทร (ช.) บุตรของขุนศรีสมบัติแก้ว ศรีสมุทร+นางหั้ว; คู่ครองคือ นุ้ย (ญ.) มีบุตร =  คล่อง.
น้อม  ศรีสมุทร (ช.) บุตรของขุนศรีสมบัติแก้ว ศรีสมุทร+นางหั้ว; คู่ครองคือ แจ้ว (ญ.) มีบุตร =  เบิก.
น้าว  จันทโรจวงศ์ (ญ.) บุตรของนายล้วน  จันทโรจวงศ์+นางเมือง; คู่ครองคือ สายสกุลฤกษ์ถลาง (ช.) มีบุตร = นุ้ย.  จีบ. ชม. เจริญ. อาบ.
เนย  ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายเขียว ประทีป ณ ถลาง+นางพวง; คู่ครองคือ ถ้วย สิงหะ (ช.) มีบุตร = สาลี. ปรีชา. ชาตรี. สุดา.
เนย  อุปถัมภ์ (ญ.) บุตรของนายแดง  อุปถัมภ์+นางช่วง ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ จ๋าง  เทพย์ประชุม (ช.) มีบุตร = สามารถ. อนงค์. วิสุ.
เนา   ประทีป ณ ถลาง (ช.สตท.) บุตรของนายขำกลับ  ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ อีด (ญ.)
เนียด  วงศ์ขจร (ญ.) บุตรของนายเสือ  วงศ์ขจร+นางแย้ม  ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ ก้อง ทองสมบัติ (ช.) มีบุตร = จัน.
เนียด  วงศ์ขจร (ญ.) บุตรของนายเสือ  วงศ์ขจร+นางแย้ม  ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ ลิ้ม (ช.)
บวน  ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายขำกลับ ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ แดง กลิ่นชด(ช.) มีบุตร = ระเบียบ. จรัส. สงัด. แฉลัม. หลิบ.
บัว  ประทีป ณ ถลาง  (ญ.) บุตรของหลวงเทพมะลิ; คู่ครองคือ เครือ (ช.) มีบุตร = หีด. ชม. เนื่อง. เปลื้อง. แสง. ลาภ.
บาง  ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของหลวงชัยสงคราม  ประทีป ณ ถลาง+นางฝรั่ง; คู่ครองคือ หนู เครืองสมบัติ (ช.) มีบุตร = เล็ก. ผิน. เวช. ทะนง. เหล็ง.
บี่บี๋ (ญ.) บุตรของนายเกี้ยว  จันทโรจวงศ์
บุญคง  (ช.พระยาถลางทองพูน) บุตรของพระยาถลางอาด; คู่ครองคือ ทองจันทร์ (ญ.) มีบุตร = ทอง. ช้าง. แม้ว. ฉิน.
บุญธรรม  ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายเขือน  ประทีป ณ ถลาง+นางติ๋ว; คู่ครองคือเหมียน(ช.) มีบุตร = เหมียว. จูด. จีด. จ้อน.
บ่าว  ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของขุนอินทร์ภักดีปิติกุล
ประพิศ  ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายเอี๋ยว  ประทีป ณ ถลาง+นางเอื้อม; คู่ครองคือสายประทีป ณ ถลาง (ช.) มีบุตร =  ชอบใจ.
ประดับ  อุปถัมภ์  (ช.) บุตรของนายแดง  อุปถัมภ์+นางช่วง ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ ระเบียบ(ญ.) มีบุตร =  พูนศรี. ขวัญ. ดิลก. สมพร. รัศมี. ราตรี. ศิริรัตน์. สุจิรา.
ประดิษฐ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(ช.) บุตรของนายแดง  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต+นางแสง; คู่ครองคือ ประดิษฐ์พร (ญ.) มีบุตร = อินทิรา. ดิลก.
ประศาสน์  ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของหลวงราชอาญัติกล่อม  ประทีป ณ ถลาง+นางแดง; คู่ครองคือเพ็ญพิศ(ญ.) มีบุตร = ประพล.
ประศาสน์  ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของหลวงราชอาญัติกล่อม  ประทีป ณ ถลาง+นางแดง; คู่ครองคือ บรรจบ (ญ.) มีบุตร = รัชนี.
ประศาสน์  ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของหลวงราชอาญัติกล่อม  ประทีป ณ ถลาง+นางแดง; คู่ครองคือ ทองเจิด(ญ.) มีบุตร = มะลิสา. นพุต. ธเนต.
ประสิทธิ์  นาดอน (ช.กำนัน) บุตรของนายเหื้อง  นาดอน+นางช่วง  ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือประณีต  ธรรมวัฒน์(ญ.) มีบุตร = วัลลภพ. ศิริรักษ.
ประสิทธิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ช.) บุตรของนายแดง  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต+นางแสง; คู่ครองคือ อิ๋ว(ญ.)
ประเทศ  ประทีป ณ ถลาง (ช.กำนัน) บุตรของนายย้า  ประทีป ณ ถลาง+นางแหว; คู่ครองคือ สวน (ญ.) มีบุตร = ประมวล. จรูญ.  เจริญ.  สมนึก. เทือน. สุธรรม.
ปราง (ญ.) บุตรของนายเทียน  ประทีป ณ ถลาง+นาง
ปราง ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายสังข์ ณ ถลาง+นางยอด ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ ไข สมบัติ (ช.) มีบุตร = แดง. พ่วง. เถี้ยว.  ใหญ่. หีด. เอียด. ถิ่น. เปี่ยม.
ปราง  ศักดิ์ศิริ (ญ.) บุตรของนายเกลี้ยง ศักดิ์ศิริ+นางก้าม  ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ ปลอด ทองสมบัติ (ช.) มีบุตร = โข้ย.
ปลื้ม  ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของนายคลัด  ประทีป ณ ถลาง+นางหีด; คู่ครองคือ วงศ์ ประทีป ณ ถลาง(ญ.) มีบุตร = จำเป็น. สงบ. อาลัย.
ปลื้ม  ศรีสวัสดิ์ (ญ.) บุตรของนายริ่น ศรีสวัสดิ์+นางพัน; คู่ครองคือ อั้น ทองสาม(ช.) มีบุตร = ประภาส. สำเภา. ปรารภ. ราตรี.
ปั้น  ประทีป ณ ถลาง (ช.กำนัน) บุตรของขุนอินทร์พัศดีช ประทีป ณ ถลาง+นางนก; คู่ครองคือ แดง ณ ถลาง(ญ.) มีบุตร = ละเมียด. สมุทร์. สาคร. เสทือน. เฟือน. สท้าน. สันทัด. ชะวาด.
ปิด  (ช.ขุนอินทร์ภักดี) บุตรของหลวงกลางวังนากยม; คู่ครองคือ กุญ(ญ.) มีบุตร = ย้า. กล้วย. ดาว. แหวง. คุ้ม. หนุย. บ่าว. วัน.
เปราะ  (ญ.) บุตรของขุนอินทร์พัศดีชู; มีบุตร = โร่บี้. บี๋.
เปลี่ยน  จินดาพล (ช.) บุตรของขุนชาญนิคมกิจขาว  จินดาพล+นางจับ  บำรุงกุล; คู่ครองคือ ยม อร่าม(ญ.) มีบุตร = สุภา. การเวก. สุวรรณ. สุวิทย์.
เปลี่ยน  จินดาพล (ช.) บุตรของขุนชาญนิคมกิจขาว  จินดาพล+นางจับ  บำรุงกุล; คู่ครองคือ เอี่ยน แซ่ลิ่ม(ญ.) มีบุตร = สุเวทย์.
เปลี่ยน  จินดาพล (ช.) บุตรของขุนชาญนิคมกิจขาว  จินดาพล+นางจับ  บำรุงกุล; คู่ครองคือ สุ้ย สงวนนาม (ญ.)
เปี่ยม  สมบัติ (ญ.) บุตรของนายไข  สมบัติ+นางปราง  ณ ถลาง
เปิด  ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายหนอม  ประทีป ณ ถลาง+นาง; คู่ครองคือ ด้อน จิตหาญ(ช.) มีบุตร = จวง. สาคร. ก่อน. เกี่ยน.
แปลก  ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรของขุนอินทร์อ้น  ประทีป ณ ถลาง+นางมี; คู่ครองคือ เสงี่ยม(ญ.) มีบุตร = สมมาตย์. สมเมต. เฉวียง. ฉวี. สมพร.
แปลก  ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรของนายไข  ประทีป ณ ถลาง+นางเลื่อม; คู่ครองคือ เขียว(ญ.) มีบุตร = ประสิทธิ์. ประจวบ. จ้อย. แจ้ว. คณิต. อาจินต์. สดศรี.
แปลง  (ช.พระยาพิไสยสุนทรการ) บุตรของนาย
แปลง  ศรีสมุทร (ช.) บุตรของขุนศรีสมบัติแก้ว ศรีสมุทร+นางหั้ว; คู่ครองคือ เพียร(ญ.) มีบุตร = ปราณี. ปรารถ. ปรานอม.
ผาด  ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรของหลวง  บรรเทา  ประทีป ณ ถลาง+นางเลื่อน; คู่ครองคือ ริ้ว(ญ.) มีบุตร =  หนู
ผิน  ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรของนายไข  ประทีป ณ ถลาง+นางเลื่อม; คู่ครองคือ ชวน(ญ.) มีบุตร = อนงค์. บรรเจิด. คนึงศรี. วินันท์. อำนวย.
ผิน  ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรของนายไข  ประทีป ณ ถลาง+นางเลื่อม; คู่ครองคือ เพิ่ม จันทโรวงศ์(ญ.) มีบุตร = ละออง. ขาว.
ผึ้ง  จินดาพล (ญ.) บุตรของหลวงจินดาสมบัติฉิม; คู่ครองคือ นาค(ช.) มีบุตร =  กลิ่น. ลั่น. เขียว. แหวง. ขำ. หีด.
ผึ้ง  ประทีป ณ ถลาง(ญ.) บุตรของขุนท้องสมุทรเพชร  ประทีป ณ ถลาง+นางอิ่ม; คู่ครองคือ พิน โยธะกา(ช.) มีบุตร = พยอม. เพียร.
ผ้อ  จันทวัฒน์(ช.) บุตรของนายหีด  จันทวัฒน์+นางพลอย  ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ ติ้น(ญ.) มีบุตร = ผดุง. เตือนใจ. ประชุม.
เผือก  ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรขุนไตรขัน  เทียนถลาง+นางเงิน; คู่ครองคือ หลิว(ญ.) มีบุตร = ปล้อง. ยุ่ง. แปล้ง. หลุย. เพียร. ม่อม. สำเร็จ.
ฝรั่ง (ญ.) บุตรของนายส้ามอีด  ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ สนิท  ศรีตระกูล(ช.) มีบุตร = ยุพิน.  ประดิษฐ์. ประสิทธิ์. ประเสริฐ.
ฝูง  หัตถการ (ญ.) บุตรของนายปีด  หัตถการ+นางเกลื่อน  จินดาพล; คู่ครองคือ กาว เสงี่ยมวงศ์(ช.) มีบุตร = เกียด. เนียน. บุญ. แบน. อุบล. ฉลาด.
แฝก ประทีป ณ ถลาง(ญ.) บุตรของนายดำ  ประทีป ณ ถลาง+นางหีด; คู่ครองคือ ฉิ้ม  วรรณวิเศษ (ช.) มีบุตร = นิยม. รำพึง. สมยศ.
พงษ์  ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรของกำนันเครือ  ประทีป ณ ถลาง+นางแดง; คู่ครองคือ โหมด(ญ.) มีบุตร = แลอง. สำรูญ. สมปอง. ประจวบ. ประจินต์.
พยอม  โยธะกา(ญ.) บุตรของนายพิน  โยธะกา+นางผึ้ง  ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ ชิด ประทีป ณ ถลาง(ช.) มีบุตร = เชื้อ. วารี. สุนีย์. ดุสิต.
พยอม  โยธะกา(ญ.) บุตรของนายพิน  โยธะกา+นางผึ้ง  ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ กี้จ๋าย(ช.) มีบุตร = เล็ก.
พริ้ง  ศรีสมุทร (ญ.) บุตรของขุนศรีสมบัติแก้ว  ศรีสมุทร+นางหั้ว; คู่ครองคือ ฉ้วน ณ ถลาง(ช.) มีบุตร = ละม่อม. ละเมียด.
พริ้ง  ศรีสมุทร (ญ.) บุตรของขุนศรีสมบัติแก้ว  ศรีสมุทร+นางหั้ว; คู่ครองคือ ช้อน มะลิวัลย์(ช.) มีบุตร = กิ้มเตี๋ยว. กิ้มจูย.
พริ้ง  ประทีป ณ ถลาง(ญ.) บุตรของนายคลัด  ประทีป ณ ถลาง+นางหีด;
พร่อย  จินดา (ช.) บุตรของหลวงสุนทรสมบัติด้วน จินดาพล+นางหนูนุ้ย; คู่ครองคือ พลอย ณ นคร(ญ.) มีบุตร = บำรุง.
พร่อย  จินดา (ช.) บุตรของหลวงสุนทรสมบัติด้วน จินดาพล+นางหนูนุ้ย; คู่ครองคือ พรหม วิเศษ(ญ.) มีบุตร = วิจิต. วิชัย.
พร่อย  จินดา (ช.) บุตรของหลวงสุนทรสมบัติด้วน จินดาพล+นางหนูนุ้ย; คู่ครองคือ หน่อหนี้ (ญ.) มีบุตร = เสรี. ทวี.
พร่อย  ศรีสมุทร (ช.) บุตรของขุนศรีสมบัติแก้ว  ศรีสมุทร+นางหั้ว; คู่ครองคือ เอี๋ยน(ญ.) มีบุตร = มะลิ. จุรี. วารี.
พร้อม  ศรีสมุทร (ช.) บุตรของขุนศรีสมบัติแก้ว  ศรีสมุทร+นางหั้ว; คู่ครองคือ เขิม  เครือมะล(ญ.) มีบุตร = สวัสดิ์. สวาสดิ์. ผาด. หุน. แพล้ม. จำเป็น. จำปี.
พร้อม  ศรีสมุทร (ช.) บุตรของนายแวว  ศรีสมุทร+นางแต้ม ณ ถลาง; คู่ครองคือ อีด(ญ.) มีบุตร = เกษ. นุ้ย.
พร้อม  เพชรไทย (ญ.) บุตรของนายจี้  เพชรไทย+นางขืน; คู่ครองคือ พร้อม เพชรไทย(ช.) มีบุตร = ทอง. ชด. เสวก. ไสว.
พลอย  ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของขุนท้องสมุทรเพชร  ประทีป ณ ถลาง+นางอิ่ม; คู่ครองคือหีด จันทวัฒน์(ช.) มีบุตร = หน้อง. หัส. ยอน. เยือน. แกว. นุ้ย ผ้อ.
พัน  วงศ์ขจร (ช.) บุตรของนายเสือ  วงศ์ขจร+นางแย้ม  ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ เผ้ง (ญ.) มีบุตร =    ละเวง.
พัน  วงศ์ขจร (ช.) บุตรของนายเสือ  วงศ์ขจร+นางแย้ม  ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ สิ้ม (ญ.)
พับ  ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายขำกลับ  ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ ซ่ำเต่  สุขเขต (ช.) มีบุตร = ละมุล. เจียว. ละไม. ละม่อม. ประยง.
พิน  จินดาพล (ช.) บุตรของขุนสุนทรลิขิตแดง  จินดาพล+นางพลับ  ณ ถลาง;
พิน  จันทโรจวงศ์ (ญ.) บุตรของนายเสือ  จันทโรจวงศ์+นางบุญ; คู่ครองคือ เลี้ยน เทพสกุล(ช.) มีบุตร = อาบ. เอกพงษ์. เรณู. สุเทพ.
พิน  ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายขำกลีบ ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ เชื่อง ไชชะนะ (ช.) มีบุตร = สมุทร. ประมวล.
พิน  ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของกำนันเครือ  ประทีป ณ ถลาง+นางแดง; คู่ครองคือ ก้อย (ญ.) มีบุตร = สร้อย. สาย. สิทธิ์. เกษม. วิสุด. ประเสริฐ. บุญเสริม.
พิมพ์  โยธะกา (ญ.) บุตรของนายเพียร โยธะกา+นางอารมณ์ จำปาทอง
พุม  ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของขุนไตรขันธ์ เทียนถลาง+นางเงิน; คู่ครองคือ เพชร ธรรมวัฒน์ (ช.) มีบุตร = แจ่ม. ดำ. แจ้ว. พรหม. เรือง.
พ่วง  สมบัติ(ญ.) บุตรของนายไข สมบัติ+นางปราง ณ ถลาง; คู่ครองคือ กัณฑ์  ขวัญเหล็ก (ช.) มีบุตร =    กรรจ่าง. สว่าง. สวาสดิ์.
เพชร  ประทีป ณ ถลาง (ช.ขุนท้องสมุทร) บุตรของนายสิน  เทียนถลาง+นางชิ้น; คู่ครองคือ อิ่ม (ญ.) มีบุตร = เขียว. แฉว. แย้ม. ผึ้ง. พลอย.
เพชา  ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของนาย
เพน  จินดาพล (ช.) บุตรของหลวงสุนทรสมบัติด้วน จินดาพล+นางหนูนุ้ย; คู่ครองคือ เสม (ญ.) มีบุตร = เจษฎ์. มาลี. ปรีชา. อรุณ. ประพันธ์.
เพลิน  พรหมบุตร (ช.) บุตรของนายหีด  พรหมบุตร+นางทับ  ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ ป๋อ(ญ.) มีบุตร =    วิโรจน์. ลออ. ประพาส. ฐานะ. จำเริญ.
เพิ่ม  จันทโรจวงศ์ (ญ.) บุตรของนายเสือ  จันทโรจวงศ์+นางบุญ; คู่ครองคือ ลาย บูทอง (ช.)
เพียร  โยธะกา (ช.) บุตรของนายพิน โยธะกา+นางผึ้ง ประทีป ณ ถลาง: คู่ครองคือ สมพงษ์  เอกพิน(ญ.)  มีบุตร = โสภา. ชวนพิศ. จิราพรรณ.
เพียร  โยธะกา (ช.) บุตรของนายพิน โยธะกา+นางผึ้ง ประทีป ณ ถลาง: คู่ครองคือ อารมณ์ จำปาทอง (ญ.)  มีบุตร = พิมพ์    .
แพ  ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของขุนอิน  อ้น ประทีป ณ ถลาง+นางมี: คู่ครองคือ พุม เหล่าอินทร์(ช.)  มีบุตร = แก้ว. พวง. พัน. ลีบ. นุ้ย. อีด. พริ่ม.
ไพฑูรย์  ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของขุนหลวงราชอาญัติกล่อม ประทีป ณ ถลาง+นางแดง: คู่ครองคือ สุมิตร์  จารุนิลิน (ช.)  มีบุตร =
เฟือง  จินดาพล (ญ.) บุตรของขุนจินดาเกลี้ยง จินดาพล+นางบัวอร่าม: คู่ครองคือ ช่วย  อัฐพร (ช.)  มีบุตร = ประดับ.
เฟือน  ประทีป ณ ถลางแพ  (ช.) บุตรของกำนันปั้น ประทีป ณ ถลาง+นางแดง ประทีป ณ ถลาง: คู่ครองคือ ผ่อง(ญ.)  มีบุตร = ฉวี. บุบผา. บุญเกิด. เกื้อกูล. บริบูรณ์. อุดม. ธนัต. ธนิต.

 

 

เพื่อความรวดเร็วในการเสนอข้อมูล จึงแบ่งเป็นส่วน ๆ ให้คลิ้กดูได้ในส่วนนั้น ๆ

 

 

ก ถึง ณ

 

ด ถึง

 

***

ประวัติศาสตร์ บุคคล7

http://www.phuketdata.net/main/administrator/index2.php?option=com_content

 

พญาเพชรคีรีศรีพิไชยสงครามรามคำแหง

http://upic.me/show/48816034

 

เพิ่มเติมโปรดโทร.แจ้ง ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์

โทร. 081 326 2549

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 17 พฤษภาคม 2020 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1730
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1355
mod_vvisit_counterทั้งหมด10689864